Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 124 Förslag på reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn

Kommunallagen reglerar bland annat fullmäktiges ställning som beslutande församling i kommunen och vissa former för fullmäktiges uppdrag. Enligt 5 kapitlet 71 § Kommunallagen ska fullmäktige anta en arbetsordning som kompletterar kommunallagens bestämmelser och på lokal nivå reglerar hur fullmäktige ska ordnas.

Enligt 5 kap 72 § Kommunallagen anges att arbetsordningen bland annat ska reglera:

Antalet ledamöter i fullmäktige.
När sammanträden ska hållas.
Anmälan av hinder att delta i sammanträden.
Inkallande av ersättare och deras tjänstgöring.
Vem som ska föra ordet tills ordförande utsetts.
Rätten att delta i fullmäktiges överläggningar.
Förfarandet vid omröstningar.
Handläggningen av motioner, interpellationer och frågor.
Formerna för justeringen av protokollet.
Fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.
Handläggningen av medborgarförslag
Om deltagande får ske på distans.

Det rättsliga värdet på bestämmelserna i en arbetsordning kan variera vilket kan ha betydelse för frågan om en överträdelse av arbetsordningens regler kan leda till att besluten upphävs vid ett överklagande.

I 13 kapitlet 9 § Kommunallagen anges att ett beslut inte behöver upphävas om ett fel inte haft betydelse för ärendets utgång. Ett sådant fel skulle exempelvis kunna vara överträdelser av renodlade ordningsföreskrifter i arbetsordningen. Presumtionen bör dock vara att de bestämmelser som tas in i arbetsordningen blir tvingande för fullmäktige.

Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. Arbetsordning ska dock inte reglera fler frågor än nödvändigt.

Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom kommunfullmäktiges arbetsordning och i förekommande fall reviderat den efter kommunallagens nya bestämmelser, SKL:s förslag till arbetsordning samt sådana behov som uppmärksamts under den senaste mandatperioden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att:

  1. Anta förvaltningens förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Nynäshamn.
  2. Arbetsordningen fastställs att gälla från om med den 1 juli 2019.

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att bevaka befolkningsutvecklingen för eventuell revidering av antalet ledamöter i fullmäktige inför mandatperioden 2023-2026.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-06-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp