Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 117-118 Exploaterings- och detaljplan för Vidbynäs 1:3 i Källberga

Ett förslag till detaljplan för delar av fastigheten Vidbynäs 1:3 med flera har upprättats. För att reglera genomförandefrågor till följd av detaljplanen och exploatering av området, har ett exploateringsavtal tecknats mellan Kommunen och Exploatören.

Exploateringsavtalet reglerar utförande och finansiering av anläggningar inom Exploateringsområdet samt marköverlåtelser. Till exploateringsavtalet hör även ett föravtal med Trafikverket avseende ny cirkulationsplats samt åtgärder på väg 539.

Bilagor till exploateringsavtalet skickas i separat häfte.

Källberga är beläget cirka 1,5 kilometer sydost om Ösmo. Syftet med projektet Källberga är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med 600-700 bostäder i naturnära läge och med en mindre centrumkärna innehållande basservice.

Närheten till Ösmo och pendeltåget samt väg 73 innebär att Källberga kan erbjuda god tillgänglighet till kollektivtrafik inom Stockholmsregionen samt god tillgänglighet till väg 73. Ett förslag till detaljplan för del av Vidbynäs 1:3 med flera har upprättats.

Detaljplanen möjliggör utbyggnad av cirka 600-700 bostäder. Detaljplanen möjliggör även två förskolor, handel och rekreation- och lekplatser inom området. Fastigheterna inom planområdet ägs till största delen av Exploatören i projektet. Kommunen äger ingen mark inom planområdet.

Förslag till beslut gällande exploateringsavtalet

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Godkänna undertecknat Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, Nynäshamns kommun.

Godkänna undertecknat föravtal avseende väg 539 mellan Trafikverket och Nynäshamns kommun.

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, Nynäshamns kommun samt Föravtal avseende väg 539 mellan Trafikverket och Nynäshamns kommun.

De kommunbidragsfinansierade kostnaderna som projektet medför ska inkluderas i Kommunens Mål och budget under projektets genomförandetid.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Förslag till beslut gällande detaljplanen

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att:

Granskningsutlåtandet godkänns.

Detaljplan för Vidbynäs 1:3 med flera antas enligt 5 kapitlet 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1-4, bemyndiga kommundirektören och planeringschefen att fullfölja Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, och avtal med Trafikverket avseende väg 539 och underteckna handlingar tillhörande ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp