Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 109 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari – 30 april 2018

Kommunstyrelsen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2018.

Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2018. Resultatet för perioden uppgår till +25,3 miljoner kronor.

Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på +6,7 miljoner kronor. Det är 18,3 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet på 25 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2018.

2. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Vänsterpartiet har inlämnat ett särskilt yttrande och står inte bakom beslutet i punkt 2.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp