Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 15 Granskning av styrning och kontroll av fastighetsunderhåll

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun granskat om miljö- och samhällsbyggnadsnämndens styrning och kontroll av underhållet av kommunens fastigheter är ändamålsenligt och optimalt utifrån ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv.

Revisorerna begär ett samordnat svar från kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende de iakttagelser och bedömningar som redovisas i rapporten. Revisorerna begär även en redovisning av vilka åtgärder som nämnderna planerar att vidta.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett svar som ligger till grund för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsen samordnade svar till revisorerna. Kommunstyrelsen bereder även rapporten inför dess behandling i fullmäktige.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen:

Antar förvaltningens tjänsteskrivelse, med tillhörande beslutsunderlag, som svar på revisorernas granskning av styrning och kontroll av fastighetsunderhåll, och överlämnar det till revisorerna.

Uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att fortlöpande och mycket noga följa hur miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fullföljer redovisade åtgärder.

Föreslår att kommunfullmäktige beslutar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i samband med tertialuppföljning 1 ska återkomma till kommunstyrelsen med återrapportering om hur planerade åtgärder fullföljs.

Föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga kommunstyrelsens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens svar på revisorernas granskning av styrning och kontroll av fastighetsunderhåll till handlingarna.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden löpande återrapporterar till kommunstyrelsen de åtgärder som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vidtar för att säkerställa en tillförlitlig drift och underhåll av vår kommuns verksamhetsdelar.

2. En extern kvalificerad resurs utreder en tillförlitlig organisation för styrning av drift och underhåll av vår kommuns verksamhetslokaler.

3. Lägga kommunstyrelsens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens svar på revisorernas granskning av styrning och kontroll av fastighetsunderhåll till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-02-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp