Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 14 Revidering av arkivreglemente

Enligt arkivlagen har kommunfullmäktige rätt att meddela föreskrifter om arkivvården i kommunen, detta görs genom ett arkivreglemente som fungerar som ett lokalt komplement till arkivlagen och fastställer grunderna för kommunens informationshantering.

Nynäshamns kommuns arkivreglemente reviderades senast 2015. Nu förslås en del revideringar till arkivreglementet. De flesta revideringarna går ut på att förtydliga reglementet antingen rent språkligt eller genom ny text.

De förslagna revideringarna går ut på att:

Myndigheternas arkivansvar har förtydligats.

Samrådsplikten med kommunarkivet har gjorts tydligare.

Hänvisningar till arkivlagens paragrafer har lyfts in.

Arkivmyndighetens ansvar att utfärda instruktioner har förtydligats.

Kommunarkivet får mandat att utfärda instruktioner för utformning av arkivbeskrivning, arkivförteckning och leveransreversal.

Regler för utlåning av handlingar har förtydligats.

Reglerna för dokumenthanteringsplanen har ändrats, detta beskrivs mer utförligt här.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. anta förslaget på revidering av Nynäshamns kommuns arkivreglemente.

2. det reviderade reglementet börjar gälla från 1:a juli 2020.

3. uppdra kommunstyrelsen att ta fram en instruktion till arkivreglementet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommundullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-02-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp