Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 07-09 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas de ärenden, medborgarförslag och meddelanden som inkommit till sammanträdet den 13 februari.

§ 7 Inkomna ärenden

Johann Wolf (SD) har den 5 december 2019 inkommit med en motion om att utreda sänkta arvoden för anställda politiker och förtroendevalda.

Emma Solander (MP) har den 9 december 2019 inkommit med en motion om att ”Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun från 2011” bör uppdateras.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 8 Inkomna medborgarförslag

Mats Andersson har den 3 december 2019 inkommit med ett medborgarförslag om en tillfällig hundgård vid Ankarets förskolas tomt. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Alexander Pettersson har den 13 december 2019 inkommit med ett medborgarförslag om ett nytt övergångsställe över Utsiktsvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kjell Andersson har den 28 december 2019 inkommit med ett medborgarförslag om att sätta upp informationsskylt för gångtrafikanter på Strandvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kerstin Grundemark har den 3 januari 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe vid Heimdalsvägen – Frejgatan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Pia Bäckström har den 13 januari 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anordnar ställplatser för husbilar i hamnområdet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Paul Nyman har den 13 januari 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att sprickorna på den arbetsväg som byggts i samband med bygget av industrispåret till hamnen i Norvik åtgärdas. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Charlotte Hernström har den 22 januari 2020 inkommit med ett medborgarförslag om att det blir belysning på in- och utfartssträckan på motorvägen till och från Nynäshamn. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande en tillfällig hundgård vid Ankarets förskolas tomt.

2. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att anlägga ett nytt övergångsställe över Utsiktsvägen.

3. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att sätta upp informationsskylt för gångtrafikanter på Strandvägen.

4. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att anlägga ett övergångsställe vid Heimdalsvägen – Frejgatan.

5. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att kommunen anordnar ställplatser för husbilar i hamnområdet.

6. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att sprickorna på den arbetsväg som byggts i samband med bygget av industrispåret till hamnen i Norvik åtgärdas.

7. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att det blir belysning på in- och utfartssträckan på motorvägen till och från Nynäshamn.

§ 9 Inkomna meddelanden

Länsstyrelsen Stockholm har den 26 november 2019 utsett Johann Wolf (SD) som ny ledamot i kommunfullmäktige istället för Emilia Persson (SD), samt Joacim Nieminen (SD) som ny ersättare istället för Johann Wolf (SD).

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har den 2 december 2019 beslutat att anta uppdragsbeskrivning för förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige och nämnder.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 12 november 2019 beslutat att avslå medborgarförslaget om att utreda engångsförpackningsförbud i en eller flera delar av kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en policy om användandet av engångsplastartiklar som ska vara ett komplement till Eus direktiv.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 12 november 2019 beslutat att bifalla medborgarförslaget om belysning längs gång- och cykelväg på Hasselstigen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 3 december 2019 beslutat att avslå medborgarförslaget om att flytta anslagstavlan vid Oscarsbron till Strandvägen.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 december 2019 att anse medborgarförslaget om att uppföra 1-3 laddstationer för elbilar i Stora Vika besvarat.

Socialnämnden har den 17 december 2019 beslutat att överlämna rapport av ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § och 9 § LSS; för andra kvartalet 2019.

Socialnämnden har den 17 december 2019 beslutat att överlämna rapport av ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § och 9 § LSS; för tredje kvartalet 2019.

Kommunfullmäktige beslutade den 13 november 2019, § 191, att partistöd för 2020 inte skulle betalas ut till de partier som inte lämnat in redovisningen i tid. Förvaltningsrätten i Stockholm fått in ett överklagande för prövning.

Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt kommunens att yttra sig i målet avseende överklagan för partistöd. Kommunstyrelsen har den 16 januari 2020 beslutat att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.

Förvaltningsrätten i Stockholm har den 22 januari 2020 beslutat att avslå överklagandet.

Länsstyrelsen Stockholm har den 14 januari 2020 utsett Johan Söderström (M) som ny ersättare i kommunfullmäktige istället för Ginger Eriksson (M).

Kommunstyrelsen har den 16 januari 2020 beslutat att anse medborgarförslaget om att anordna en ny busslinje mellan Stora Vika och Ösmo som ansluter till tåg och bussar som besvarad. Kommunstyrelsen beslutade för egen del att lyfta behovet av en ny bussförbindelse mellan Stora Vika och Ösmo med trafikförvaltningen Region Stockholm samt att till kommunstyrelsen dokumentera och rapportera resultat från möten med trafikförvaltningen Region Stockholm om detta.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2020 att godkänna förslaget till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 21 januari 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget gällande att utöka antalet p-platser vid Segersängs station samt att överlämna beslut och tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som underlag i kommunstyrelseförvaltningens utredning om att effektivisera befintlig infartsparkering vid Segersängs station.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 21 januari 2020 beslutat att återremittera ärendet gällande Sunnerbyskolan investering, ombyggnation till förskola i del av skolan samt verksamhetsanpassning i del av Sunnerbyskolan.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-02-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp