Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 30 Svar på motion – Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun 2011 bör uppdateras

Motionen föreslår att Gång och cykelplan för Nynäshamns kommun bör uppdateras snarast möjligt då planen senast reviderades 2011. Detta bör göras för att öka användningen av cykel samt göra det lättare och locka fler till att cykla eller promenera.

Förvaltningen ser också ett behov av att uppdatera gång- och cykelplanen men även kommunens andra trafikstrategiska dokument. 2019 påbörjades arbetet med att uppdatera samtliga trafikstrategiska dokument som finns idag samt att slå ihop dem till ett.

Arbetet fortsätter nu under 2020. Syftet med planen är att den ska fungera som planeringsunderlag, ge en bättre överblick över trafikfrågorna samt styra utvecklingen i riktning mot ett hållbart transportsystem.

Nynäshamns kommuns klimat- och miljömål antogs av kommunfullmäktige 2018, vilka har hög relevans för trafik- och mobilitetsplanen i stort men också specifikt för frågor som berör gång och cykel.

För att uppnå netto-nollutsläpp till 2045 som kommunens klimat- och miljömål anger är det nödvändigt med en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Målen anger bland annat att:

2.1 Andelen biltrafik i Nynäshamn minskar med minst 10 % till fördel för gång, cykel och kollektivtrafik (jämfört med 2015).

2.2 Kommunen prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik i all planering och bebyggelse.

2.3 All kommunal planering sker utifrån målbilden om ett fossilfritt Nynäshamn till 2030 och ett klimatneutralt Nynäshamn till 2045.

Trafik- och mobilitetsplanen ska utgå ifrån kommunens klimat- och miljömål, men också mål på regional och nationell nivå. Planen ska vara en trafikslagsövergripande strategi med fokus på ett hållbart transportsystem. Målet med planen är att säkerställa att ett hållbarhetsperspektiv råder inom områdena trafik, mobilitet och parkering när det gäller befintlig bebyggelse, nyexploateringar och generellt kring kommunens utveckling.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag med reservation från Sorundanet.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-03-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp