Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 226 Ansökan om förnyat övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken

Länsstyrelsen har enligt miljötillsyns-förordningen ett utpekat tillsynsansvar för miljöfarlig verksamhet. Med miljöfarlig verksamhet avses sammanfattningsvis sådan verksamhet som på något sätt är knuten till användningen av fast egendom och som kan ge upphov till utsläpp till vatten, luft eller mark eller till annan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det räcker således att det finns en risk för olägenhet, något utsläpp eller annan skada behöver inte ha inträffat för att verksamheten ska anses utgöra miljöfarlig verksamhet.

Marken, byggnaden eller anläggningen behöver heller inte användas aktivt för att det ska vara fråga om en miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen har möjlighet att överlåta en del av detta tillsynsansvar till kommunen.

Senast länsstyrelsen tog beslut om att överlåta visst tillsynsansvar enligt miljöbalken till Nynäshamns kommun var den 12 december 1987. Överlåtelsen skedde till Nynäshamns kommuns dåvarande miljö-och hälsoskyddsnämnd.

I och med att Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund bildades år 2008 har detta tillsynsansvar i sin tur förts över på förbundet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att hos länsstyrelsen:

  • ansöka om övertagande av tillsynen för tillståndspliktiga B-verksamheter
  • ansöka om att överta tillsynen för förorenade områden, det vill säga föroreningsskador enligt 10 kap 1 § första stycket miljöbalken (1998:808) orsakade av en verksamhet som i miljöprövningsförordningen (2013:251) är beskriven som en tillståndspliktig B-verksamhet och är i drift eller har upphört efter den 30 juni 1969.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-12-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp