Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 162 Svar på motion om långsiktigt övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler

I en motion föreslår Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) att kommunfullmäktige bland annat ska återuppväcka skolhusutredningen.

Dessa punkter föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ska besluta om.

  • Nynäshamns kommun omgående återuppväcker skolhusutredningen, och kompletterar den enligt de behov som gäller nu, så att den kan utgöra beslutsunderlag.
  • Nynäshamns kommun med utgång i vad som framkommer i den uppdaterade skolhusutredningen tar fram en plan för förskolor och skolor, konsekvenser av förändringar och vilka enheter och fastigheter som behövs – nya och gamla - nu och i framtiden samt att denna plan omgående sätts i verket.
  • Det tas fram en ny plan för hur byggprocessen ska gå till, där det tydligt framgår ordningen för förstudie, politiska beslut, genomförande och så vidare.
  • Nynäshamns kommun tillser att varje förskola och skola regelbundet kontrollerar, mäter och följer upp den fysiska arbetsmiljön.
  • Nynäshamns kommun ser till att beslutsunderlag och plan även tas fram för lokalerinom kommunens övriga verksamheter.

I motionen framförs att kommunens lokalbestånd är ålderstiget, vilket bland annat har fått till följd att hela eller delar av förskolor och skolor har behövt stänga på grund av inomhusproblem.

Motionärerna anför att problemen har hanterats genom kortsiktiga lösningar och att en övergripande plan för renoveringar och nybyggnation saknas. Den så kallade skolhusutredningen skulle enligt motionärerna eventuellt kunna användas som en sådan plan, om den färdigställdes.

Motionärerna vill med förslaget skapa en likvärdig skola där alla barn, all personal och alla föräldrar ska kunna utgå från att kommunens förskole- och skollokaler erbjuder en hälsosam miljö och bästa möjliga förutsättningar för lärande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Avslå förslaget om att återuppväcka skolhusutredningen, och i övrigt anse motionen besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp