Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 160 Tilläggsavtal markbyte NCC Property Development

Kommunen ingick 2005 avtal med bland annat NCC Property Development. Avtalet är komplext och innehåller flertal delar.

I enlighet med Avtalet så ska ett område i Hacktorp, området D, samt ett område vid Estö/Hamnvik, område E, detaljplaneläggas och överlåtas från Kommunen till NCC Property Development till en köpeskilling om 1 000 kronor/område.

NCCPD ska stå för planläggningskostnaderna samt för lantmäteriavgiften.

Området i Hacktorp (område D), del av Kalvö 1:18, pekas ut i fördjupad översiktsplan för staden som ett område där bostäder ska utvecklas.

Området är kuperat och bedöms föra med sig stora utmaningar för att få ekonomin att gå ihop. Det är stort tryck på planenheten avseende detaljplaner och möjligheten att påbörja en detaljplan för området bedöms i dagsläget som liten.

Mark och exploateringsenheten har därför i dialog med NCCPD tittat på områden som kan ersätta område D och har kommit fram till att mark intill område E i Estö bedöms lämplig som ersättningsmark.

Område E inklusive den föreslagna ersättningsmarken intill benämns Området.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna framtaget tilläggsavtal avseende ersättningsmark i tidigare ingånget avtal.Ge mark och exploateringsenheten i uppdrag att slutföra kommunens åtagande i ingångna avtal.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp