Lyssna på sidan Lyssna

§ 69 Revisionsberättelse för år 2019 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Revisorerna har granskat kommunen år 2019 och överlämnat en revisionsberättelse. 

Vi har granskat Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i AB Nynäshamnsbostäder och Tegeltraven Holding AB även verksamheten i dessa företag under år 2019.

Granskningen har avseende kommunen och dess koncernroll utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2019”. Därtill redovisas de sakkunnigas rapporter i särskild bilaga.

Årets resultat är positivt och uppgår till 12,9 miljoner kronor (23,4 miljoner kronor 2018). Resultatet motsvarar en negativ avvikelse mot budgeterat resultat med 2,4 miljoner kronor. Kommunen klarar inte kommunallagens balanskrav för 2019.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Särskild kritik riktas dock mot Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, se nedan.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig med undantag för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Vår sammantagna bedömning är att nämndens styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi främst kopplat till projektering av Sorunda brandstation, upphandling och inköp avseende Gröndalsskolan samt hantering av fastighetsunderhåll visat på sådana allvarliga brister att revisorerna avstyrker att fullmäktige beviljar nämnden ansvarsfrihet för 2019. Noterade brister redovisas mer utförligt i revisorernas redogörelse för 2019.

Vi bedömer att kommunens ekonomiska resultat inte är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.

Ansvarsfrihet

Vi avstyrker, utifrån redogörelsen ovan, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för brister i styrning och kontroll av verksamhet och ekonomi. Revisorerna bedömer att det på grund av dessa brister föreligger en uppenbar risk för ekonomisk skada. Vi tillstyrker att fullmäktige i övrigt beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med revisionens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag med ett tilläggsyrkande från Vänsterpartiet. Tilläggsyrkandet kan ni läsa här.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp