Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 63 Årsredovisning för 2019 – Nynäshamns kommun

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2019. Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet.

Respektive nämnds verksamhetsberättelse kan beställas hos kommunstyrelseförvaltningen, kommunstyrelsen@nynashamn.se, handlingarna sänds ut eller finns för avhämtning

Nynäshamnsbostäder AB och dess helägda dotterbolag Tegeltraven AB lämnar årsredovisning och revisionsrapport för att säkerställa inspektionsrätten i bolagsordningen. Enligt aktiebolagslagen och fastställd bolagsordning sker frågan om ansvarsprövning på bolagsstämma.

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs.

Syftet med balanskravet är att en kommun ska visa att den inte lever över sina tillgångar. Det innebär till exempel att realisationsvinster från försäljning av anläggningar inte ska finansiera den löpande driften.

Om balanskravsresultatet för ett visst räkenskapsår är negativt ska det enligt kommunallagen regleras inom tre år. Kommunfullmäktige ska då anta en åtgärdsplan för hur regleringen av resultatet ska ske. Nynäshamn klarar inte balanskravet för 2019. Resultatnivån är för låg och balanskravsresultatet uppgår till –2,1 miljoner kronor.

Beslut om reglering ska fattas i budgeten senast det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. Enligt kommunallagen får fullmäktige dock besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras, om det finns synnerliga skäl. 2019 anser förvaltningen att synnerliga skäl finns.

VA-verksamheten ingår i kommunen men är reglerad i vattentjänstlagen. VA-taxan, som ska vara skälig och rättvis, beslutas av kommunfullmäktige.

Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga kostnaderna (självkostnadsprincipen). Avgifterna fastställs i förväg och ska täcka nödvändiga kostnader för verksamheten.

I de fall överuttag eller underskott redovisas ska dessa återföras/kompenseras de närmaste åren.

För 2019 redovisar VA-verksamheten ett negativt resultat motsvarande 4,0 miljoner kronor 2019.

Underskottet balanseras mot tidigare års överskott på 8,4 miljoner kronor och innebär att resultatet är en budget i balans.

Resterande överskott om 4,4 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2020, vilket medför att avdelningen även 2020 planerar för en budget i balans.

Med hänsyn till detta anses kommunens negativa balanskravsresultat vara reglerat.

Förslag till beslut

1. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2019.

2. Förslå kommunfullmäktige att besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat på -2,1 miljoner kronor inte ska göras.

3. Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i AB Nynäshamnsbostäder och dess helägda dotterbolag Tegeltraven Holding AB om att bolagets verksamhet 2019 varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet delges fullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-06-15

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp