Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 59-61 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas alla inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden.

§ 59 Inkomna ärenden

Roland Junerud (S), Liselott Vahermägi (S) och Ola Hägg (S) har den 9 april 2020 inkommit med en motion om framtidens äldreomsorg i Nynäshamns kommun.

Donald Löfving (SD), Johann Wolf (SD) och Björn Larsson (SD) har den 22 maj 2020 inkommit med en motion om att utreda möjligheterna att starta en äldrenämnd.

§ 60 Inkomna medborgarförslag

Ett medborgarförslag har inkommit den 24 april 2020 om att det ska finnas en Drive-In-Bio på Estöplan under tiden Bio Vågen är stängd. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.

Ett medborgarförslag har inkommit den 5 maj 2020 om att det skulle finnas en badstege på bryggan, södra sidan av 1:a pumpviken på Lövhagen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.

Den 9 april 2020 inkom ett medborgarförslag om uppfräschning av runsten och skylt (SÖ 218), Billsta. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Till kultur- och fritidsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att det ska finnas en Drive-In-Bio på Estöplan under tiden Bio Vågen är stängd.

2. Till kultur- och fritidsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att det skulle finnas en badstege på bryggan, södra sidan av 1:a pumpviken på Lövhagen.

3. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande uppfräschning av runsten och skylt (SÖ 218), Billsta.

§ 61 Meddelanden

Gruppledarna för de i Nynäshamns kommunfullmäktige representerade partierna är överens om flera frivilliga åtgärder för minimering av risker och spridning av COVID-19. I överenskommelsen anges att i den mån det är möjligt ska endast nödvändiga beslutsärenden vara med på dagordningen. Föredragningar och annan längre information undviks i så stor utsträckning det är möjligt. Kommunfullmäktiges presidium har därför tillsammans beslutat att följande ärenden skjuts upp:

Svar på interpellation ställd av Roland Junerud (S) till socialnämndens ordförande Antonella Pirrone (KD) angående hur vi ska säkerställa att våra beslut tas med transparens och i demokratisk ordning.

Svar på interpellation ställd av Gill Lagerberg (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Svinhufvud (M) angående hur behöriga lärare i Nynäshamn rekryteras.

Svar på motion angående utmaningsrätt – en ekonomisk och kvalitetshöjande möjlighet för vår kommun.

Svar på motion om att utreda en sänkning av förtroendevaldas arvoden. - Svar på motion om vänortsförbindelse med en kommun i Polen.

Södertörns tingsrätt har den 8 april 2020 bekräftat att Lena Öman entledigats som nämndeman. Tingsrätten begär med anledning av detta att fullmäktige utser ny nämndeman.
Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 15 april inkommit med en återkallelse av motion avseende utredning av kommundelning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 14 april 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget om en hundgård i Ösmo.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 14 april 2020 beslutat att med förvaltningens redogörelse anse medborgarförslag om att upprusta Spångbro busshållplats med cykelställ ”pollare” besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 14 april 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget om att anlägga en boulebana i Sunnerby.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 14 april 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget om att anlägga en beachvolleyplan och rusta upp sandfotbollsplan i Sunnerby.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 14 april 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget om stoppförbud på Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan.

Länsstyrelsen Stockholm meddelar att de beslutar att inte pröva kommunens antagandebeslut avseende detaljlan Kullsta 2 med flera.

Länsstyrelsen i Stockholm meddelar att ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige har utsetts. Carl Marcus (SD) har utsetts till ny ersättare istället för Elin Jederyd (SD).

Kultur- och fritidsnämnden har den 4 maj 2020 beslutat att avslå medborgarförslaget om ett utomhusgym vid Sunnerby IP.

Kommunstyrelsen har den 19 maj 2020 beslutat att anta förvaltningens svar på revisionsrapport om upphandling och inköp som sitt eget och översända det till revisorerna. Kommunstyrelsen beslutade även att Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en arbetsplan som redovisar hur arbetet i de 12 punkterna ska genomföras samt vid varje tertialredovisning återrapportera arbetet till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-06-15

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp