Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 11 Antagande av detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33

En detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33 har upprättats för utbyggnad av reningsverket i nordöstra Nynäshamn enligt plan- och bygglagen.

Kommunstyrelsen beslutade den 20 februari 2013, § 35, att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 med flera, utbyggnad av reningsverket i nordöstra Nynäshamn enligt plan- och bygglagen och att förvaltningen avgränsar planområdet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen tagit fram samrådshandlingar i maj 2014. Detaljplanen var ute på samråd juni- augusti 2014.

Planområdet innefattade till och med samråd fastigheterna Lamellen 1, Kalvö 1:13, Kalvö 1:27, Kalvö 1:26, Nynäshamn 2:32 och Nynäshamn 2:33 vars syfte var att möjliggöra utbyggnad av avloppsreningsverket i Nynäshamn.

Efter samråd av detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 med flera har planområdet delats upp i två olika detaljplaner. En detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33 samt en detaljplan för Kalvö 1:13, Kalvö 1:26, Lamellen 1 och del av Nynäshamn 2:33. Detta för att tydliggöra syftena med planerna.

Syftet med detaljplanen för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33 är att möjliggöra exploatering av de aktuella fastigheterna med småindustri och obemannad drivmedelstation.

Förslag till beslut

Under förutsättning att detaljplanen godkänns av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 6 december 2018, föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att:

Granskningsutlåtandet godkänns.

Detaljplanen för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33 antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp