Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 167 Beslut om interimistiskt förbud att skada naturvärden i och omkring kalkbrottet i Stora Vika

Vid förra sammanträdet återremitterades detta ärende på grund av brister i handlingarna.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för kalkbrottet med omgivningar i Stora Vika i syfte att skydda områdets natur- och kulturvärden.

Med anledning av att det huvudsakliga syftet är att inrätta ett skydd från framtida exploatering har kommunen fått rådet att istället fatta ett beslut om interimistiskt (tillfälligt) förbud i avvaktan på beslut om naturreservatsbildning. Beslutet träder i kraft omedelbart även om det överklagas.

Det pågår för närvarande en tillståndsprocess i mark- och miljödomstolen för den verksamhet, lagring av avfall, som SAKAB önskar etablera i kalkbrottet.

Beslutet om interimistiskt förbud och ett fortsatt arbete för att inrätta ett permanent skydd av området är en tydlig viljeriktning från kommunens sida. Kommunstyrelseförvaltningen delar i övrigt den bedömning som ligger till grund för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

 • Om ett interimistiskt förbud att skada naturvärden i och omkring kalkbrottet i Stora Vika, del av fastigheten Stora Vika 6:1, enligt 7 kap 24§ miljöbalken.
  Förbudet ska gälla område markerat på karta 2 i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 183. Förbudet gäller 15 december 2015 till och med 15 december 2018. Förbudet omfattar följande åtgärder: sprängning, grävning, vattenverksamhet i form av utdikning, utfyllnad av mark och skogsavverkning.
  • Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förbereda beslut om kommunalt naturreservat som ska fattas senast den 15 december 2018.

  Kommunfullmäktiges beslut

  Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

  Dagordning

  Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

  Sidan granskad 2015-12-14
  Sidansvarig: Malin Söderlund

  Nynäshamns kommun 

  Bild för besökadress

  Stadshusplatsen 1

  Bild för postadress

  149 81 Nynäshamn

  Nynäshamns kommun
  Stadshusplatsen 1
  149 81 Nynäshamn

  växel 08-520 680 00
  fax 08-520 140 08

  kommunstyrelsen@nynashamn.se

  Journummer
  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Om webbplatsen

  twitterfrågeln i blått

  Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Logotyp för RSS
  Kommunens logotyp