Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 118-121 Inkomna medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden

Inkomna meddelanden, ärenden med mera.

§ 118 Inkomna medborgarförslag

Dessa medborgarförslag har inkommit till och med den 26 september 2014:

  • Medborgarförslag har inkommit från X och X om att införa vårdnadsbidrag i Nynäshamns kommun. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
  • Medborgarförslag har inkommit från X om att göra naturområdet nedanför hembygdsgården, vid Fagerviken, till en park och rekreationsplats.  Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
  • Medborgarförslag har inkommit från Kjell Clausen om att införa gemensamma studie/planeringsdagar och lovdagar i alla kommunala förskolor och skolor i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att införa vårdnadsbidrag i Nynäshamns kommun till kommunstyrelsen.

2. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att göra naturområdet nedanför hembygdsgården, vid Fagerviken, till en park och rekreationsplats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

3. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att införa gemensamma studie/planeringsdagar och lovdagar i alla kommunala förskolor och skolor i kommunen till barn- och utbildningsnämnden.

§ 119 Meddelanden

  • Socialnämnden beslutade den 23 september 2014, § 90, att överlämna rapport av ej verkställds beslut enligt § 9 LSS och SoL kapitel 1 §; andra kvartalet.
  • Sveriges kommuner och landsting har den 11 september 2014 meddelat Cirkulär gällande villkor för fullmäktiges val av revisorer.
  • Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 augusti 2014, § 71,  om medborgarförslaget gällande översyn av förskolor och skolor gällande plast och farliga kemikalier.
  • Socialnämnden beslutade den 29 april 2014, § 40, att ans medborgarförslaget om att låta fler pensionärsorganisationer delta i telefonupplysningstjänsten ”Svar Direkt”.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 120 Avsägelser

  • Mårten Recksen (M) har, i en skrivelse den 19 september 2014, begärt entledigande från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
  • Sverre Launy (V) har, i en skrivelse den 23 september 2014, begärt entledigande från sina uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, som vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt som ledamot i kommunfullmäktige med omedelbar verkan.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp