Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

§ 125 Svar på motion om mandatperioder för politiska förtroendeuppdrag i Nynäshamns kommun

I motion från Harry Bouveng (M) föreslås ett iförande av ettåriga mandatperioder inom Nynäshamns kommuns nämnder, utskott, bolagsstyrelser etcetera.

Enligt motionären är syftet med ettåriga mandatperioder att den enskilda ledamoten ges möjlighet att pröva uppdraget.

Vidare anför motionären att Stockholms läns landsting och Stockholms stad har ettåriga mandatperioder. Enligt kommunallagen får de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet det nyvalda fullmäktige besluta om att ändra mandattiden för en nämnd utan föregående beredning.

Dock är det reglerat i kommunallagen att i kommunstyrelsen väljs de förtroendevalda för fyra år. I det gemensamma reglementet för nämnder i Nynäshamns kommun anges i 20 § att om kommunfullmäktige inte beslutar annat ska ledamöter och ersättare i nämnd väljas för fyra år, räknat från och med den 1 januari året efter kommunfullmäktige-valet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) anger i kommentarer till kommunallagens bestämmelser att för nämnder med myndighetsutövning talar värdet av kontinuitet och erfarenhetsuppbyggnad emot kortare mandattider än fyra år.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Motionen avslås.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-09-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp