Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 121 Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer

Kommunfullmäktige ska besluta om vilken taxa som ska gälla för tillsynen av spräng-ämnesprekursorer.

Enligt lagen får avgift tas ut för tillsynen och lagen bemyndigar kommunen att meddela föreskrifter om tillsynsavgiftens storlek. Utgångspunkten i förarbetena är att den som orsakar en kostnad också ska betala för den. Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för all verksamhet som kommunen bedriver.

Direktionen för Smohf föreslår att taxan ska bestå av en timavgift för all kontroll. Storleken på timavgiften föreslår man ska kopplas till aktuell timavgift i förbundets taxa för arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken, vilken omfattar övrig tillsyn inom kemikalieområdet. Timavgiften för 2016 är 1 020 kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer fastställs att gälla från och med den 1 oktober 2016.

Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i tidigare ärende beslutar att fastställa föreslagen revidering av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, samt att kommunfullmäktige i Haninge och Tyresö fattar likalydande beslut om förbundsordning och taxa.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-09-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp