Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 69-71 Årsredovisningar 2014 för tre nämnder

Det gäller årsredovisningar 2014 för Södertörns upphandlingsnämnd, Södertörns överförmyndarnämnd och Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Södertörns upphandlingsnämnd har översänt årsredovisning för år 2014. För Södertörns upphandlingsnämnd har 2014 varit ett år med mycket aktivitet och fortsatt stora förändringar. En hel del av det som planerades under nämndens första år har under 2014 börjat genomföras och i takt med att verksamheten fått en tydligare struktur så har nya utmaningar identifierats. För att tydliggöra att Upphandling Södertörn har olika arbetsområden har under året arbetet delats upp i två delar, en del som fokuserar på upphandling och en del som arbetar med inköp och avtalsförvaltning.

Södertörns överförmyndarnämnd har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2014.

Södertörns överförmyndarnämnd ansvarar, med stöd av föräldrabalkens regler, för tillsyn och handläggning av ärenden avseende förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. En grundläggande förutsättning för att uppfylla tillsynskravet är att granskningen av ställföreträdarnas årliga redovisningshandlingar sker i rätt tid. Under 2014 har detta mål uppfyllts.

Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2014.

Förbundsmedlemmarna har betalat in 18,0 miljoner kronor till Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan förbundet) för 2014. Förbundet redovisar ett resultat på 860 000 kronor (-3 577 000 kronor för 2013). En stor anledning till det positiva resultatet var att årets tilldelning av ESF-medel erhölls sent på året. Därmed kunde vissa av förbundets projekt drivas som ESF-projekt under hela året. I budgeten planerades motsvarande projekt att egenfinansieras till stor del.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna årsredovisningen för 2014 och bevilja ansvarsfrihet för Södertörns upphandlingsnämnd verksamhetsåret 2014.

Godkänna årsredovisningen och att bevilja Södertörns överförmyndarnämnd ansvarsfrihet för 2014.

Godkänna årsredovisningen och att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2014.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-25
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp