Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 68 Ansökan och överenskommelse mellan Apotekaren 6 och Nynäshamn 2:1

Kommunen är ägare till fastigheten Nynäshamn 2:1 som är en kommunal gatumarksfastighet. En liten del av fastigheten är i gällande detaljplan över kvarteret Apotekaren utlagd som kvartersmark, för parkering. Ytan har plats för ca 14 parkeringsplatser.

AB Nynäshamnsbostäder, nedan kallad bolaget, avser bygga flerbostadshus på den av bolaget ägda fastigheten, Apotekaren 6. För att kunna bygga maximalt tillåtna enligt byggrätten som stadgas i gällande detaljplan behöver den kommunalt ägda marken införlivas i Apotekaren 6, så att parkeringsnormen följs. Bygglov för flerbostadshus, komplementbyggnad, samt anläggandet av parkeringsplatser gavs den 30 oktober 2014.

Överlåtelse av mark sker genom överenskommelse fastighetsreglering, dvs där marken förs från den kommunala fastigheten Nynäshamn 2:1 till Apotekaren 6. Ersättningen för marken är beräknad på hur mycket mer bolaget får bygga (BTA, bruttoarea) om markytan som idag tillhör kommunen införlivas i bolagets fastighet. BTA som tillkommer är 750 m2. Ersättningen är 900 kronor per tillkommen kvadratmeter BTA vilket alltså ger en total ersättning till kommunen på 675 000 kronor.

Det nu aktuella avtalet är villkorat av att Nynäshamns kommunfullmäktige godkänner avtalet då ersättningsnivån överstiger gränsen, dvs 3 prisbasbelopp, som är delegerat till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att godkänna undertecknad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-25
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp