Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 66 Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun

Ingress

Brödtext

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

§ 66 Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun

Arvodesberedningens ordförandes, Tommy Söderblom (S) förslag: ”Som arvodesberedningens ordförande lämnar jag bifogat förslag till reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun. Reglementet föreslås träda i kraft den 1 juni 2015.

Mitt förslag ersätter det reglemente som fullmäktige antog i januari i år. Redan då stod det klart att vissa ändringar och kompletteringar behövde göras.

Mitt förslag innehåller ändringar och tillägg i fyra avseenden.

  • I reglementets 2 § har gjorts ett förtydligande, utan ändring i sak, med innebörd att reglementet äger tillämpning också på revisor som inte valts på nytt, intill dess att förutvarande revisionsår slutförts och rapporterats.
  • En ny form av ersättning till de av socialnämndens ledamöter och ersättare som fullgör beredskap i nämndens socialjoursverksamhet införs. Reglementet tillförs en ny 9.1 § med innebörd att ersättning utges med ett dagarvode under tid som ledamoten/ersättaren fullgör beredskap och faktiskt arbete enligt ett i förväg fastställt schema. Det medför att ett tillägg görs i 2 §. I beloppsbilagan preciseras dagarvodet. Genom en ändring i 16 § tillförs begreppet dagarvode de övriga ersättningsformer som anges paragrafen. Socialnämndens ordförande omfattas inte av den nya bestämmelsen då motsvarande ersättning inbegrips i ordförandens årsarvode.
  • Bilaga 2 har reviderats med hänsyn till aktuella förhållanden.
  • Den styrande majoriteten består efter valet 2014 av socialdemokraterna, folkpartiet och miljöpartiet. Med anledning av det föreslår jag arvodesberedningen föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Catrine Ek (MP) till kommunalråd. Ändringen tillförs ersättningsbilagan, punkten 5 under rubriken ”Årsarvode”.

  Förslag till beslut

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

  1. "Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Nynäshamns kommun" och den till reglementet hörande ersättningsbilagan och bilaga 2 ska ha den lydelse som framgår av bilaga A till arvodesberedningens protokoll.

  2. Reglementet träder i kraft den 1 juni 2015 och ersätter nu gällande bestämmelser (Kf § 6/2015) som vid samma tid upphör att gälla.

  3. På ärenden hänförliga i tiden före den 1 juni 2015 tillämpa vid varje tid gällande äldre bestämmelser.

  4. Finansiering sker inom varje myndighets kommunbidrag och ska beaktas i dess internbudget. Kostnaden för årsarvode till kommunalrådet, tillika vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska delas lika mellan myndigheterna.

  Kommunfullmäktiges beslut

  Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet för att få vissa förtydliganden.  

  Dagordning

  Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

  Sidan granskad 2016-04-25
  Sidansvarig: Malin Söderlund

  Nynäshamns kommun 

  Bild för besökadress

  Stadshusplatsen 1

  Bild för postadress

  149 81 Nynäshamn

  Nynäshamns kommun
  Stadshusplatsen 1
  149 81 Nynäshamn

  växel 08-520 680 00
  fax 08-520 140 08

  kommunstyrelsen@nynashamn.se

  Journummer
  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Om webbplatsen

  twitterfrågeln i blått

  Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Logotyp för RSS
  Kommunens logotyp