Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 154 Svar på motion om att anpassa barngruppernas storlek i förskolan

I en motion från Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) anser motionärerna att förskolans verksamhet ska skötas av professionen och vila på Skolverkets rekommendationer med barnens bästa som ledstjärna.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att om förskolans barngrupper överstiger 18 barn per grupp ska det införas en skrivning som motiverar beslutet av pedagogiska skäl.

Vidare yrkar motionärerna att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tillse att förskolans barngrupper anpassas i enlighet med motionens intentioner.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anse motionen besvarad i den del som gäller att barngruppens sammansättning ska styras av barnens bästa.

Avslå motionen i den del som gäller att i de fall antalet barn i en barngrupp överstiger 18 barn ska det införas en skrivning som motiverar beslutet av pedagogiska skäl.

Yrkanden ställda vid kommunfullmäktiges sammanträde 21 september:

Harry Bouveng (M) och Maria Gard Gunster (C) yrkar bifall till motionen.

Jan-Ove Andersson (SD) yrkar bifall till motionen i särskilt yttrande.

Patrik Isestad (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Miriam-Irene Malm (V) yrkar avslag till motionen med tilläggsyrkandet att: barn- och utbildningsnämnden utarbetar en målsättning att senast 2019 har en sänkning av antal barn per årsarbetare i kommunala förskolor med max 5,2 barn/ pedagog. Och att om ovanstående inte följs, att förskolorna regelbundet måste redovisa till barn- och utbildningsnämnden om varför det inte följs.

Johan Augustsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande från Vänsterpartiet.

Debatten avbröts med anledning av att sammanträdestiden var slut.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag samt biföll Miriam-Irene Malms tilläggsyrkande.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2017-01-30
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp