Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 148-153 Godkännande av nya taxor

Många nya taxor skulle godkännas under sammanträdet. De flesta gällde Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete.

§ 148 Ny renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2017

SRV återvinning AB ser årligen över renhållningstaxan för hushållssopor för att anpassa den till kostnadsnivån och för att genom taxan också styra insamlingen av hushållsavfall.

Till 2018 planeras en helt ny genomarbetad taxa som kommer till beslut till sommaren 2017. Dock finns det en del mindre men nödvändiga förändringar i nuvarande taxa som behöver göras och avses gälla från och med 1 januari 2017.

De huvudsakliga förändringarna är följande:

Generell ökning av avgiften med 1 %. Avgiften för tjänsten Sorterahemma sänks för andra året. Debitering för kärlbyten överstigande en gång per år.

Taxan för gemensamhetsanläggningar tas bort och ersätts av rabatt på avgiften för enbostadshus.Samtliga taxor gällande djupbehållare döps om till bottentömmande behållare och en enhetlig taxa per kubikmeter införs.

Det underlättar prissättningen när det kommer flera olika behållare på marknaden.

Följande tjänster avvecklas helt och tas bort från taxan:

2 m3 behållare för komprimerat avfall (flerbostadshus)

770 1iter kärl brännbart (flerbostadshus)

770 liter kärl icke brännbart (flerbostadshus)

350 liter säck - ren fraktion (storkök och restaurang)

Deponirest klassas om till grovsopor och därmed viktbaserad taxa.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

Fastställa taxan enligt förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 149 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter.

Kontrollen regleras i EG-förordningar samt lag om foder och animaliska biprodukter med förordning och föreskrifter.

Syftet med kontrollen är framför allt att undvika att smitta sprids och att djur och människor därigenom kan komma till skada.

Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från 1 020 konor till 1 150 kronor i 2017 års taxa.

Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter att gälla från och med den 1 januari 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 150 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Förbundets avgift har sedan 2013 varit planerat underfinansierad då det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren, vilket sedan 2013 successivt sänkts.

Av den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets kostnader för tillsynen, varför en översyn är nödvändig för att timavgiften ska motsvara förbundets kostnader.

Förbundet föreslår att timavgiften justeras från 1 275 kronor till 1 360 kronor. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift. Den genomsnittliga timavgiften bland länets miljökontor för år 2016 är 1 130 kronor. Spannet är 980 kronor till 1 290 kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll med mera inom livsmedelsområdet att gälla från den 1 januari 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 151 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förbundets taxa utgår från en timavgift, vilken för närvarande är 1 020 kronor. Till taxan hör två bilagor i vilka anges de avgifter som ska tas ut för olika typer av ärenden och branscher vad gäller prövning och tillsyn. Förbundets avgifter utgår i huvudsak från fasta avgifter där grunden är ett visst antal timmar för återkommande tillsyn alternativt ärendeprövning.

I föreslagen taxa för 2017 föreslår förbundet följande ändringar: Redaktionella ändringar, översyn av branscher, översyn av fasta avgifter, samt justering av timavgift .

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken att gälla från och med den 1 januari 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 152 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Förbundets taxa har sedan 2013 varit planerat underfinansierad då det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren, vilket sedan 2013 successivt sänkts.

Av den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets kostnader. Förbundet föreslår att timavgiften justeras från 1 275 kronor till 1 360 kronor. Spannet bland länets kommuner i 2016 års taxor är 980 kronor till 1 290 kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från den 1 januari 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 153 Taxa enligt strålskyddslagen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med kontroll justeras från 1 020 kronor till 1 150 kronor i 2017 års taxa.

Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift. Förbundets budget har sedan 2013 varit planerat underfinansierad då det finns ett eget kapital som byggdes upp under de första åren, vilket successivt sänkts.

Av den anledningen har förbundets timavgift varit lägre än förbundets kostnader för tillsynen. En översyn av timavgiften är därför nödvändig enligt förbundet för att timkostnaden ska motsvara förbundets kostnader. Den genomsnittliga timavgiften bland länets miljökontor för år 2016 är 1 043 kronor. Spannet är 850 kronor till 1 240 kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anta föreslagen taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med tillsyn enligt strålskyddslagen att gälla från den 1 januari 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-10-24
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp