Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 4 Mål och budget 2016-2019

Mål- och budget 2016-2019 samt förändrade taxor och avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohol och tobakslagen, avgift för
dödsboförvaltningen, taxa för plan-, bygglov- och kart- och mätverksamheten och taxa för vatten och avlopp.

Utöver kommunstyrelsens förslag till budget har gemensamt budgetförslag inkommit från Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Budgetförslag har också inkommit från Sorundanet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

​Presentationerna och debatten är uppdelad i flera filmer. Under varje film finns en förklaring till innehållet.

Ändringsyrkande i Socialdemokraternas, Folkpartiets och Miljöpartiets mål- och budget 2016-2019:

Mål 13: Studieresultaten inom kommunens utbildningsverksamheter förbättras.

Indikator: Andel elever i årskurs 9 som nått kunskapskraven i alla ämnen.

Målvärde 2019 föreslås vara 84 procent istället för 80 procent.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2016 till 19:85 kronor per skattekrona.

2. Fastställa Mål och budget för år 2016 – 2019 för Nynäshamns kommun.

3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100 miljoner kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun.

4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån för aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund, inom en total borgensram på 900 miljoner kronor. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 000 kronor av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser.

7. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2016 till 2,5 procent.

8. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kronor per parti, mandatstöd 24 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad

9. Att anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen i enlighet med kommunstyrelsens förslag samt att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari 2016.

10. Att anta förslaget om timtaxa för dödsboförvaltning i enlighet med kommunstyrelsens förslag och att beslutade förandringar träder ikraft den 1 januari 2016.

11. Att anta förslag till ny taxa för plan-, bygglov samt kart- och mätverksamhet att gälla från och med 1 januari 2016 enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

12. Anta ny taxa för vatten och avlopp enligt kommunstyrelsens förslag och att den nya taxan ska gälla från och med den första januari 2016.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag med tillägg.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Socialdemokraterna, tillsammans med Folkpartiet och Miljöpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna presenterar sina budgetförslag för 2016-2019.

Speltid: 35:51 minuter.

Sorundanet och Vänsterpartiet presenterar sina budgetförslag för 2016-2019.

Speltid: 18:01 minuter.

Kommunens nämnder.

Speltid: 34:24 minuter.

Budgetdebatt del 1.

Speltid: 18:43 minuter.

Budgetdebatt del 2.

Speltid: 24:58 minuter.

Budgetdebatt del 3.

Speltid: 22:52 minuter.

Budgetdebatt del 4.

Speltid: 30:48 minuter.

Budgetdebatt del 5.

Speltid: 22:41 minuter.

Budgetdebatt del 6.

Speltid: 49:33 minuter.

Beslut Mål och budget 2016-2019, § 1-12.

Speltid: 07:03 minuter.

Ordförande Leif Öbrink sammanfattar budgetdebatten.

Speltid: 06:51 minuter.

Andra ärenden i detta kommunfullmäktigemöte

Det ärende du nu ser är det som är blåmarkerat

Sidan granskad 2015-11-24
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp