Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 150 - 151 Godkännande av markanvisningsavtal för bostadsbebyggelse i kvarteret Drabanten med mera

Då dessa punkter hänger ihop är de sammanslagna i en och samma film.

§ 150 Godkännande av markanvisningsavtal för bostadsbebyggelse i kvarteret Drabanten

Nynäshamns kommun har upprättat förslag till detaljplan för Drabanten 2 med flera. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse med cirka 26 stadsradhus i centrumnära läge.

Nynäshamns kommun är markägare till Drabanten 2, 3, 4 och 19 som ensamt utgör hela exploateringsområdet, dvs det område som detaljplanen ovan till största del omfattar. Parallellt med detaljplanearbetet har markanvisningsavtalet tagits fram. Parterna i avtalet är Nynäshamns kommun och SMÅA AB (nedan kallad exploatören).

Syftet med markanvisningsavtalet är att dels utgöra köpeavtal för de delar som omfattas av markanvisning till exploatören och dels reglera villkor och ansvarsfördelning för genomförande av detaljplanen.

§ 151 Detaljplan för Drabanten 2 m.fl., bostäder vid Skolgatan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en detaljplan med syftet att möjliggöra bostadsbebyggelse genom förtätning med radhus i ett centrumnära läge i Nynäshamns stad. Detaljplanen har höga ambitioner avseende utformning av byggnaderna för att åstadkomma en attraktiv miljö både för de boende i området och för de som vistas där.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, den fördjupade översiktsplanen och andra övergripande mål. Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna markanvisningsavtal för bostadsbebyggelse i kvarteret Drabanten.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta detaljplan för Drabanten 2 med flera, i enlighet med miljö -och samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-11-24
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp