Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 141-145 Taxor för Södertörns olika förbunds arbeten

Vid sammanträdet beslutade kommunfullmäktige om nya taxor för Södertörns olika förbunds arbeten.

§ 141 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete med offentlig kontroll inom animaliska biprodukter. Kontrollen regleras i EG-förordningar samt lag om foder och animaliska biprodukter med förordning och föreskrifter. Syftet med kontrollen är framför allt att undvika att smitta sprids och att djur och människor därigenom kan komma till skada

Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från 920 kronor per timme till 1 020 kronor per timme i 2016 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.

§ 142 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med kontroll inom livsmedelsområdet

Södertörns och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete med offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Livsmedelskontrollen utgår från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nummer 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. I förordningen anges hur den offentliga kontrollen ska organiseras och genomföras samt hur den ska finansieras.

Förbundet föreslår att timavgiften för den extra offentliga kontrollen justeras från 920 kronor till 1 020 kronor samt att avgiften för den årliga kontrollen justeras från 1 130 kronor till 1275 kronor.

§ 143 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete enligt Miljöbalken, undantaget strandskydd. Genom information, råd och anvisningar arbetar förbundet förebyggande. Därutöver sker tillsyn bland annat genom inspektioner, handläggning av anmälan och ansökan, provtagningar samt inventeringar.

Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med prövning och tillsyn justeras från 920 kronor per timme till 1 020 kronor per timme i 2016 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.

§ 144 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Den 1 november 2009 trädde lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ikraft. Kommunerna fick i och med detta ett utökat tillsynsansvar vilket innebar att den kommun där detaljhandel med receptfria läkemedel bedrivs ska kontrollera att lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Förbundet föreslår att timavgiften för förbundets arbete med kontroll justeras från 920 kronor per timme till 1 020 kronor per timme i 2016 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.

§ 145 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillsyn enligt strålskyddslagen

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarar för medlemskommunernas arbete enligt strålskyddslagens bestämmelser vad gäller tillsyn av solarieverksamheter. Utifrån den taxa som kommunfullmäktige i respektive medlemskommun bestämmer tar förbundet en avgift ut för tillsyn och ärendehandläggning.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund föreslår att timavgiften for förbundets arbete med kontroll justeras från 920 kronor per timme till 1 020 kronor per timme i 2016 års taxa. Vid beräkningen har förbundet utgått från Sveriges kommuner och landstings upplägg för beräkning av timavgift.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna de nämnda taxorna och att de nya taxorna ska börja gälla från 1 januari 2016.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-11-24
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp