Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 102 Ändring av arkivreglemente för Nynäshamns kommun

Arkivreglementet är ett styrdokument som reglerar ansvarsförhållandet mellan arkivmyndigheten och kommunens övriga myndigheter. Det är också ett instrument för att uppfylla lagstiftningens krav på offentlighet, tillgänglighet och god arkivvård.

Det nuvarande arkivreglementet antogs av kommunfullmäktige 2010 och ändrades 2012. En översyn av reglementet har gjorts och skickats på remiss till nämnderna.

Nämnderna som besvarat remissen ställer sig positiva till de föreslagna ändringarna i arkivreglementet. Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden lägger i sitt remissvar fram ytterligare tillägg till förslaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Anta förslag till arkivreglemente, i enlighet med bilaga 1.
  2. Beslutet träder i kraft den 1 oktober 2015, då nu gällande reglemente upphör att gälla.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-09-20
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp