Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 100 Tertialuppföljning för Nynäshamns kommun, 1 januari - 30 april 2015

Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter skrivit en rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2015. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2015.

Resultatet totalt för perioden uppgår till plus 66,3 miljoner kronor mot budget. Det stora överskottet 2015 beror främst på engångsintäkter i form av reavinster i samband med omstrukturering av pensionsplacering.

Tidigare placerade pensionsmedel inklusive den vinst omstruktureringen gav är återinvesterade i en ny pensionsplacering. Investeringarna under perioden uppgår sammantaget till 27,5 miljoner kronor, varav huvuddelen upparbetats inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2015.
  2. Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.  

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-09-20
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp