Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 60-64 Inkomna medborgarförslag, ärenden med mera

Här redovisas inkomna medborgarförslaf, inkomna ärenden, meddelanden, avsägelser samt valärenden.

§ 60 Inkomna medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag till och med den 3 mars 2016:

Medborgarförslag har inkommit från Pia Lardéus om solskydd på förskolor och skolor m m. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Donald Löfving om att byta namn på Alkärrsplan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Jon Zachrisson om att anlägga en utomhusbassäng i Nynäshamn. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Anders Lardéus och Pia Lardéus om belysning på gångvägen mellan Telegrafgatan och Stathmosvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om solskydd på förskolor och skolor m m till barn- och utbildningsnämnden,

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att byta namn på Alkärrsplan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,

Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om att anlägga en utomhusbassäng till kultur- och fritidsnämnden,

Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget om belysning på gångvägen mellan Telegrafgatan och Stathmosvägen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

§ 61 Inkomna ärenden

Harry Bouveng (M), Maria Gard Gunster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 20 januari 2016 inkommit med en motion om barngrupper i förskolan.

Harry Bouveng (M) har den 4 februari 2016 inkommit med en motion om mandatperioder för politiska förtroendeuppdrag i Nynäshamns kommun.

Theresia Bergendahl (C) och Eva Wennerberg (C) har den 10 februari 2016 inkommit med en motion avseende ny detaljplan Torp 10:1.

Harry Bouveng (M) har den 18 februari 2016 inkommit med en motion om ny rekryteringspolicy och användande av externa rekryteringskonsulter vid chefsrekryteringar.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Lägga informationen till handlingarna.

§ 62 Inkomna meddelanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 februari 2016 §28 att godkänna rapporten om förnyelse av kommunens fordonsflotta.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 augusti 2015 §129, att avslå medborgarförslaget om att rusta upp tennisbanan på Estö IP.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 februari 2016 §29, att avslå medborgarförslaget om Bollplan på Sandhamn.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 februari 2016 §30, att avslå medborgarförslaget om gatubelysning i glesbygd. Inkomna synpunkter angående beslut att inte ta upp medborgarförslag om ”hemligstämplat material” till prövning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 18 februari 2016 §31, att avslå medborgarförslaget om att komplettera befintliga träningsredskap utomhus.

Socialnämnden har den 23 februari Son § 23, lämnat rapport m ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § och 9 §LSS; för fjärde kvartalet 2015.

Kommunstyrelsen och nämndernas verksamhetsplaner för 2016, bifogas till handlingarna i separat häfte.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Lägga informationen till handlingarna.

§ 63 Avsägelser

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Lägga informationen till handlingarna.

§ 64 Valärenden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Lägga informationen till handlingarna.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-03-21
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp