Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 52 Ändringar i rekryteringspolicy för Nynäshamns kommun

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av kommunens rekryteringspolicy vilket har lett till förslag på vissa förändringar.

Förslaget till ändringar i kommunens rekryteringspolicy innebär följande:

Under rubriken ”MÅL” under sjätte punkten om mångfald och diskriminering, byts ”undvika” ut till ”motverka.

Under rubriken ”Genomförande” görs ett tillägg sist i första stycket, med ”se bifogad bilaga” som hänvisar till en bild av rekryteringsprocessena alla delmoment som den finns beskriven på vårt intranät.

Under rubriken ”Genomförande” framgår i nuvarande rekryteringspolicy att val av annonsering externt avgörs från fall till fall. Därefter har tillagts ett förtydligande; ”dock sker extern annonsering alltid på kommunens webbplats, Arbetsförmedlingen och Offentliga jobb. Tidigare förslag att ändra skrivningen från ”alla chefstjänster” till ”högre” chefstjänster ska annonseras externt återtas och ursprunglit text kvarstår. Det vill säga: alla chefstjänster ska annonseras externt.

Under rubriken ”Genomförande” i nuvarande rekryteringspolicy framgår också att test ska genomföras vid all tillsvidareanställning av chefer och att detta gäller även vid internrekrytering och kan tillämpas även vid tillsättning av annan befattning. Förslaget är att vid samtliga tillsvidareanställningar av chefer ska arbetsgivaravdelningen involveras i framtagande av kravprofil, delta vid urval och i intervjuer samt genomföra tester av aktuella kandidater för att kvalitetssäkra processen. Tillsättning av tillförordnad chef ska i regel internannonseras, men avsteg kan göras i samråd med arbetsgivaravdelningen. Den nya formuleringen föreslås ska ligga under en ny rubrik ”Kvalitetssäkring”.

Vidare föreslås att stycket som handlar om hur referenser ska tas och dokumenteras under rubriken ”Genomförande” i nuvarande rekryteringspolicy flyttas till rubriken ”Kvalitetssäkring”.

Under rubriken ”Genomförande” i nuvarande rekryteringspolicy framgår också att medarbetare ska ges möjlighet att delta i arbetet med kravprofil och intervjuer samt att berörda fackliga organisationer ska involveras vid chefsrekrytering. Förslaget är att medarbetare ska ges möjlighet att delta i arbetet med kravprofil och delta i slutintervjuer samt att berörda fackliga organisationer ska delges kravprofil och annons när dessa tagits fram samt delta i intervjuer med slutkandidater vid chefsrekrytering. Den nya formuleringen föreslås ska ligga under rubriken ”Kvalitetssäkring”. Förslag att lägga till en bilaga i dokumentet. Ett förtydligande som beskriver ”Process för rekrytering” med bild på processens olika moment som innehåller detaljerat stöd och information. Hänvisning sker till intranätet där en mer utförlig beskrivning på.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Att besluta att anta ändringar i rekryteringspolicy för Nynäshamns kommun i enlighet med bilaga 1.

Beslutet träder i kraft den 1 april 2016

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-03-21
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp