Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 110-114 Inkomna ärenden med mera

Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag, meddelanden, ärenden och valärenden.

§ 110 Inkomna ärenden

Det fanns inga inkomna ärenden.

§ 111 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit från Susanne Holtz om att skapa en hundrastgård i Sandhamn. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att flytta dagverksamhet från Idunvägen till Lövlundsvägen 28 har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att komunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till socialnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Annika Rydström om simhallens öppettider. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Annika Rydström om bibliotekets öppettider. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten för medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om hundrastgård till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att flytta dagverksamhet till socialnämnden Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om simhallens öppettider till kultur- och fritidsnämnden

Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om bibliotekets öppettider till kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 112 Meddelanden

Leif Öbrink (L) tog upp ett meddelande muntligt. Kommunfullmäktige kommer att ha en nyordning från och med sammanträdet i september 2016. Det kommer att finnas en stående punkt på agendan om revisionen. Det kommer alltid att finnas en revisor på plats.

Socialnämnden har tagit beslut om rapport av ej verkställda beslut enligt SoL 4 Kap 1 §; och 9 § LSS; för första kvartalet 2016.

Länsstyrelsen har den 2 maj 2016, tagit beslut om anmälan om lokala ordningsföreskrifter för Nynäshamns kommun.

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016, Msn § 81, att avslå medborgarförslaget om parkering på Svandammsskolans gård vid större evenemang och under helger.

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016, Msn § 82, att bifalla medborgarförslaget om översyn av gångvägar i Svandammsparken.

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016, Msn § 83, att avslå medborgarförslaget om badbryggor utmed strandvägen.

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016, Msn § 84, att avslå medborgarförslaget om omdöpning av torg och gata i Sorunda.

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016 Msn § 85 att avslå medborgarförslaget om en bro över väg 225 vid Spångbro.

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 maj 2016, Msn § 110, att avslå medborgarförslaget om anläggande av gångväg mellan Vikgatan och Björkstigen.

Socialdemokraterna i Nynäshamnhar den 19 maj 2016 inkommit med årsrapport för lokalt partistöd för räkenskapsåret 2015.

Kristdemokraterna i Nynäshamn har den 32 maj 2016 inkommit med en revisionsberättelse för lokalt partistöd för räkenskapsåret 2015.

Moderaterna i Nynäshamn har den 30 maj 2016 inkommit med årsrapport för lokalt partistöd för räkenskapsåret 2015.

Sorundanet har den 31 maj 2016 inkommit med årsrapport för lokalt partistöd för räkenskapsåret 2015.

Sverigedemokraterna har den 2 juni 2016 inkommit med årsrapport för lokalt partistöd för räkenskapsåret 2015.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 113 Avsägelser

Emma Johansson Skullåker (V) har den 11 maj 2016 inkommit med en avsägelse där hon avsäger sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden för Vänsterpartiet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 114 Valärenden

Vänsterpartiet föreslår Ellinor Östberg som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkände förslaget.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-06-20
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp