Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 104 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari - 30 april 2016

Kommunstyrelseförvaltningen har skrivit en kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till april 2016. Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget.  

Resultatet för perioden nådde plus 31,9 miljoner kronor. Överskottet beror främst på lägre räntekostnader men även ett positivt resultat på nämnderna.

Investeringarna nådde sammanlagt 17,8 miljoner kronor. Huvuddelen har upparbetats inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden.

Hela tertialuppföljningen kan du läsa här.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2016.
  2. Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att från kommunstyrelsens ofördelade medel bevilja:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag inom ramen för evakueringskostnader förskolor med maximalt 3,3 miljoner kronor, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.

Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för kontaktcenter inom ramen för kontaktcenter med 0,4 miljoner kronor, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.

Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 1,240 miljoner kronor för projektet Rik fritid för våren 2016, beloppet stäms av i samband med årsbokslut.

Barn och utbildningsnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,0 miljoner kronor för en satsning på lärarlöner.

Barn och utbildningsnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,0 miljoner kronor för kompensation av befolkningsökningen.

Socialnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 1,6 miljoner kronor utifrån nytt avtal för undersköterskor.

Socialnämnden erhåller en revidering av budget för 2016 med 2,8 miljoner kronor avseende ökade kostnader för personlig assistans.

Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag för skulpturer på Landsort och behöver 0,18 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för utökning av tjänst biträdande kommunchef 0,7 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för konsultkostnader i samband med uppstart av E-arkivsprojekt 0,25 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för en behovsanalys angående kom- munikation med fokus på social medier 0,25 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för driftskostnaden på effektiva inköp för hösten 2016 0,1 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag för ökade kostnader för upphandlingsnämnden 0,4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutar utifrån Migrationsmedel för perioden 2015 – 2016 att bevilja: Avsätta 1,7 miljoner kronor för iordningsställande av brandskydd, avsätta 1,6 miljoner kronor för resursförstärkning på socialförvaltningen, 2 tjänster (flyktingsekreterare och socialsekreterare). 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-06-20
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp