Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 10 Svar på motion om införande av utmaningsrätt

Harry Bouveng (M) har inkommit med en motion som föreslår att kommunen inför utmaningsrätt inom områden som finansieras genom skatteuttag. Utmaningsrätten skulle bland annat vara en väg för att jämföra kommunala verksamheter med andra.

I motionen framhåller Harry Bouveng (M) att utmaningsrätten är ett sätt att få svar på om verksamheter bedrivs effektivt eller om alternativa lösningar finns för att göra verksamheter mer effektiva.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 43 av landets 290 kommuner infört utmaningsrätt. Många av de kommuner som infört utmaningsrätt arbetar fortfarande med att hitta formerna för utmaning och vilka avgränsningar som är lämliga för just sin kommun.

Kommunstyrelsens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen kan se följande för- och nackdelar med utmaningsrätt:

Fördelar

  • Nya marknadsområden öppnas för företag inom kommunen.
  • Ökad möjlighet till konkurrens inom områden som tidigare utförts i kommunal regi som kan leda till stimulans och utveckling.
  • Fler arbetsgivare ger ökad valfrihet och fler möjligheter för kommunmedborgarna.

Nackdelar

  • Kommunen förlorar en del av styrningen över vilka områden som ska upphandlas. Det blir i huvudsak andra aktörer än kommunen som avgör vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas. Det kan innebära att ett krav på upphandling riktas mot verksamheter som ur kommunens synpunkt inte är optimala och att det lokala självstyret riskerar komma i obalans.
  • Även om det finns en aktör som utmanar så kanske marknaden inte är tillräckligt utvecklad. Den konkurrens som då uppstår är mellan kommunens egen verksamhet och en enda extern aktör.
  • En snabb och oplanerad konkurrensutsättning riskerar att skapa onödiga omställningskostnader för kommunen och kan skapa oro bland personalen.
  • Ökade administrationskostnader för berörda nämnder och ökade kostnader för upphandling.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade efter votering att bifalla ett återremissyrkande från Harry Bouveng (M).

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp