Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 46-48 Årsredovisning 2014

Under sammanträdet behandlades tre årsredovisningar för 2014. Nynäshamns kommun, AB Nynäshamnsbostäder och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Nynäshamns kommuns årsredovisning 2014

Ekonomiavdelningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2014. Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet.

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är minimikravet för god ekonomisk hushållning att intäkterna inte ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinsterna inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år.

För 2014 uppfyller kommunen balanskravet. Resultatet redovisas till 26,4 miljoner kronor, varav VA-verksamheten utgör 7,6 miljoner kronor.

Det justerade balanskravsresultatet innebär ett överskott med 14,1 miljoner kronor. Resultatet för 2014 medger en avsättning till resultatutjämningsreserven med 1,7 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

Godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2014

VA-verksamhetens resultat på 7,6 miljoner kronor balanseras i internredovisningen för år 2015.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

AB Nynäshamnsbostäder

AB Nynäshamnsbostäder har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2014.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna AB Nynäshamnsbostäders revisionsberättelse och årsredovisning och bevilja styrelsen för AB Nynäshamnsbostäder ansvarsfrihet för 2014.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2014.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Bevilja förbundsdirektionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2014.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp