Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 125 Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan Trollsta 9:1 och Grödby 8:1

Nynäshamns kommun har tagit fram en detaljplan för del av Trollsta 8:1 med flera.

I detaljplanens östra område löper ett område planlagt som allmän plats, GC-väg (gång- och cykelväg). Som en del av detaljplanens genomförande har en överenskommelse om fastighetsreglering upprättats mellan kommunen och ägaren till Trollsta 9:1 där kommunen löser in ett markområde om cirka 600 kvadratmeter.

Inlöst markområde ska överföras till kommunens fastighet Grödby 8:1. Kommunen ska ersätta fastighetsägaren med 93 000 kronor för markområdet samt 85 000 kronor för avgränsning till gc-vägen, förlorade tomtanläggningar samt intrångspåslag.

Kommunen ska således ersätta fastighetsägaren med totalt 178 000 kronor. Ersättningen för marken är baserad på den ersättning övriga fastighetsägare inom detaljplanen erhållit för markavstående till kommunens GC-väg.

Överenskommelsen är villkorad av att Nynäshamns kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen då ersättningsnivån överstiger gränsen, det vill säga tre prisbasbelopp, som kommunstyrelsen har delegation att fatta beslut om.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering mellan fastigheterna Trollsta 9:1 och Grödby 8:1 samt att ge kommunstyrelsens mark- och exploateringschef i uppdrag att underteckna detsamma.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-10-19
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp