Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 123 Ny renhållningstaxa att gälla från och med 1 januari 2016

SRV återvinning AB ser årligen över renhållningstaxan för hushållssopor för att anpassa den till kostnadsnivån och för att genom taxan styra insamlingen av hushållsavfall.

Efter beslut i SRV:s styrelse den 21 maj 2015 förslås att respektive kommunfullmäktige i ägarkommunerna fastställer en revidering av renhållningstaxan i enlighet med förslaget. Information om förändringar i taxan går ut till berörda kommuninvånare efter att samtliga ägarkommuners kommunfullmäktige har tagit beslut.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna förslaget till ändringar.

  • Den föreslagna taxan innehåller 8 förändringar och avses gälla från och med 1 januari 2016
  • Generell ökning av avgiften med 1 % o Öka incitamentet för utsortering av matavfall genom att sänka avgiften för utsorterat matavfall med 50 kronor per år och höja för osorterat med 100 kronor perår.
  • Sänka avgiften för tjänsten Sorterahemma under fem åren med en början 2016 för att succesivt anpassa avgiften till samma nivå som för utsorterat matavfall.
  • En skrivning läggs till i taxan som tillåter SRV att efter upprepade felsorteringstillfallen, med efterföljande skriftliga påpekanden, plocka bort det bruna kärlet for matavfall och klassa om tjänsten till osorterat.
  • Taxan för gemensamhetsanlaggningar justeras så att rabatten i kronor är samma för källsortering av matavfall respektive osorterat i förhållande till enbostadshustaxan.
  • Flerbostadshustaxan justeras så att priset per liter för respektive behållartyp blir detsamma oavsett storlek.
  • Taxorna för sopsug, slam och fettavskiljare justeras for att bättre motsvara verklig kostnad.
  • Deponirest klassas om till grovsopor och därmed viktbaserad taxa.

Förvaltningen har inte något att erinra mot förslaget. Den generella höjningen på 1 procent måste anses rimlig och spegla den allmänna kostnadsökningen för verksamheten. Övriga mer principiella ändringar har påkallats av verksamheten för att öka tydligheten i taxan.

Förslaget att anpassa avgiften för tjänsten "Sortera hemma" grundar sig dels på att det i avfallsplanen finns ett mål att nå 60 procent anslutna år 2020 och dels för att den också innehåller utsortering av matavfall.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Fastställa taxan enligt förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-10-19
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp