Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 76 Reviderad resepolicy

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att anta ett förslag till resepolicy för Nynäshamns kommun.

Policyn skulle bidra till att uppfylla kommunens lokala miljömål. En utvärdering av resepolicyn gjordes under 2014. Denna godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-04. Arbetsutskottet beslutade då också att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att revidera resepolicyn med beaktande av de huvudsakliga förslag som framkommit i utvärderingen.

Den kommunala organisationen måste som ett stöd för resepolicyn skapa förutsättningar för ett miljöeffektivt och säkert resande.

Nedan redovisas de åtgärder som bör göras som kan bidra till ett mer miljöeffektivt och säkert resande.

 • Förbättra utnyttjadegraden för kommunens bilpool. Överväg bland annat om bilpoolen ska ha bilar stationerade i kommunens olika tätorter.
 • Ta fram en plan för hur och när kommunens alla fordon ska vara fossilbränslefria samt vilken miljöstandard fordonen ska ha fram till det att målet har uppnåtts.
 • Erbjud utbildning i trafiksäker och sparsam utbildning för de medarbetare som kör mycket och i utsatta situationer.
 • Öka informationen om möjlighet att låna cyklar och elcyklar för kortare transporter. Överväg om fler cyklar behöver finnas och skapa större tillgänglighet för dessa i hela kommunen.
 • Avtala med de resebyråer som kommunen anlitar att alla flygresor ska klimatkompenseras och i vilken form det ska ske.
 • Undersök möjligheterna att skapa en studio för videokonferenser. Möten genom videokonferenser är både miljöeffektiva och tidseffektiva.
 • En metod för att få underlag för att utveckla och påverka anställdas och förtroendevaldas resvanor är att göra resvaneundersökningar. Det bör göras och kan eventuellt genomföras i samband med de regelbundna medarbetarundersökningarna.
 • Ta fram vilka nyckeltal som ska användas vid uppföljning av resepolicyn. Säkerställ att det finns förutsättningar för att få en korrekt uppföljning.
 • Kommunens reseleverantörer, försäkringsbolag och bränsleleverantörer kan lämna mycket användbar statistik. Underlag kan i många fall också fås från fordonens körjournaler.
 • Utveckla engagemanget och tillämpningen av resepolicyn och ge en grupp med representanter från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, arbetsgivaravdelningen och ekonomiavdelningen ansvar för det.
 • Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna förslag till reviderad resepolicy för Nynäshamns kommun, att träda i kraft den 1 juli 2016.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp