Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 74 Nynäshamns kommuns årsredovisning 2015

Ekonomiavdelningen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för
2015. Kommunstyrelsen har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet.

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs.

Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år. För 2015 uppfyller kommunen balanskravet.

Resultatet redovisas till 100,8 miljoner kronor, varav VA-verksamheten utgör 5,0 miljoner kronor samt realisationsvinster 61,2 miljoner kronor. Det justerade balanskravsresultatet innebär ett överskott med 34,6 miljoner kronor.

Resultatet för 2015 medger en avsättning till resultatutjämningsreserven med 21,7 miljoner kronor.

I samband med bokslutet ombudgeteras ej utnyttjade anslag för pågående investeringar 2015 till 2016.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2015.

VA-verksamhetens resultat på 5,0 miljoner kronor balanseras i internredovisningen för år 2016.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet då vissa handlingar inkommit för sent.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp