Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 73 Revisionsberättelse för år 2015 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder

Göran Palmedal, ordförande för kommun-revisionen, redogjorde för Nynäshamns kommuns revisionsberättelse 2015.

Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i AB Nynäshamnsbostäder, Nynäshamns Exploatering AB och Tegeltraven Holding AB även verksamheten i dessa företag under år 2015.

Granskningen har såvitt avser kommunen och dess koncernroll utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan "Revisorernas redogörelse för år 2015". Dessutom redovisas de sakkunnigas rapporter i särskild bilaga.

Kommunen redovisar ett resultat för året på 100,8 miljoner kronor vilket är 74,5 miljoner kronor bättre än 2014.

Förbättringen förklaras till stor del av finansnettot som har förbättrats med 64,8 miljoner kronor jämfört med år 2014. Den största förklaringen är engångseffekter på 61,1 miljoner kronor i reavinst i samband med försäljning av pensionsplaceringar.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 34,6 miljoner kronor. Kommunen har därmed klarat balanskravet.

Revisorerna bedömer fullmäktiges finansiella mål, i likhet med kommunstyrelsen, som uppfyllt.

Hela rapporten finns att läsa här.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga ärendet då vissa handlingar inkommit för sent.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2018-04-03
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp