Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 41 VA-utvecklingsplan och ny VA-taxa

Nynäshamns VA-plan består av två delar. Dels en generell VA-strategi och en mer ingående VA-utvecklingsplan. Strategin godkändes 2012 och medför att kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till de områdena med störst behov av att lösa sin VA-situation. Det handlar om drygt 2 500 fastigheter.

När VA-utvecklingsplanen är godkänd betyder det att kommunens VA-planering är fastställd fram till år 2030.

I utvecklingsplanen finns bland annat en tidplan för VA-utbyggnad, områdesbeskrivningar för VA-utvecklingsområdena samt handlingsplaner för fastigheter i väntan på VA-utbyggnad och för fastigheter med fortsatt enskild vatten- och avloppsförsörjning.

Alla synpunkter på utvecklingsplanen har satts ihop i en remissammanställning.

Ett förslag som inkommit är att utse en ny rådgivningstjänst gemensamt med Haninge kommun. Den kan finansieras genom en ramutvidgning i respektive kommun. Detta är en tjänst som efterfrågats av kommunens invånare under en lång tid. Syftet med tjänsten är att ge råd till de fastighetsägare som måste åtgärda sina avloppsanläggningar och att verka för fler gemensamma lösningar.

VA-verksamheten i kommunen finansieras av VA-taxan. Ett förslag är att göra följande större förändringar i kommunens VA-taxa för att nå upp till en hållbar, rättvis och ekonomiskt balanserad avgiftsfinansiering:

Höja anläggningsavgiften med upp till 50 procent jämfört med 2013 års nivå. Den maximala anläggningsavgiften för ett hushåll med vatten och spillvatten blir då virka 290 000 kronor inklusive moms.

Omfördela brukningsavgifterna så att den fast delen ökar till 70 procent från 47 procent 2013. Det innebär en oförändrad brukningsavgift för ett normalhushåll.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna remissammanställningen med kommentarer till VA-utvecklingsplanen.

2. Godkänna förslaget till VA-utvecklingsplanen för Nynäshamns kommun.

3. Finansieringen av detaljplaner ska ske via planavgifter som tas ut i efterhand.

4. Godkänna att grunda av en VA-rådgivningstjänst tillsammans med Haninge kommun med finansiering genom kommunbidrag.

5. Godkänna förslaget till ny VA-taxa.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag efter votering.

Dick Larsson (C), Bengt Holwaster (MP), Lena Dafgård (SN) och Catrine Ek (MP) yrkar på återremiss av ärendet för att se över hur man kan göra lokala lösningar samt ta mer hänsyn till de remissvar som inkommit.

Med 34 ja-röster och 5 nej-röster beslutade fullmäktige att avslå återremissyrkandet.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp