Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 91 Nynäshamns kommuns årsredovisning 2015

Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2015 har skrivits av ekonomiavdelningen. Kommunstyrelseförvaltningen har analyserat det ekonomiska och verksamhetesmässiga resultatet tillsammans med övriga förvaltningar.

Minimikravet för god ekonomisk hushållning är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs. Det kräver kommunallagen samt lagen om kommunal redovisning.

Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen äterställas inom tre år.

Kommunen uppfyller balanskravet för år 2015. Resultatet redovisas till 100,8 miljoner kronor varav VA-verksamheten utgör 5 miljoner kronor samt realisationsvinster utgör 61,2 miljoner kronor.

Det justerade balanskravsresultatet innebär ett överskott på 34,6 miljoner kronor. Resultatet för 2015 medger en avsättning till resultatutjämningsreserven med 21,7 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2015 med följande justeringar:
Omformulering av uttrycket "går åt rätt håll" på sidan 6, tydliggörande av begreppen "chefer i mellanställning", "första linjens chefer" samt gruppchef på sidan 48 och justering av angivna värden i årsredovisningen

VA-verksamhetens resultat på 5 miljoner kronor balanseras i internredovisningen för på 2016.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-05-16
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp