Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 80-84 Inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden

Det här filmklippet omfattar de fem punkterna samt kommunfullmäktiges beslut.

§ 80 Inkomna ärenden

Inga ärenden inkomna till och med den 3 juni 2014

§ 81 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag har inkommit från Peter Rosengren om att förbättra möjligheterna att parkera på Trehörningen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag har inkommit från Inga Palmér om att sänka hastigheten till 20 km på Ringvägen/Strandvägen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att förbättr möjligheterna att parkera på Trehörningen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

2. Delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att sänka hastigheten till 20 km på Ringvägen/Strandvägen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

§ 82 Inkomna meddelanden

Länsstyrelsen har den 7 maj 2014 inkommit med ny sammanräkning där Bengt Berglund (PP) är utsedd till ny ersättare i kommunfullmäktige för Pensionärspartiet.
Barn- och utbildningsnämnden har den 20 maj 2014 beslutat att avslå medborgarförslaget om ekologisk mat i skolan och förskolan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 24 april 2014 beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att förhandla med berörda markägare i syfte att skapa förutsättningar för anläggande av en gång- och cykelväg mellan Sunnerby och Grödby.

Kultur- och fritidsnämnden har den 28 april 2014 beslutat att bifalla medborgarförslaget om allaktivitetsplan i Segersäng.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 24 april 2014 lämnat yttrande över förslag på placering av husbåtar i Nynäshamns kommun.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 24 april 2014 beslutat att medborgarförslaget om utsmyckning i cirkulationsplatsen vid Konsul Johnsons väg anses besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 24 april 2014 beslutat att medborgarförslaget om anläggande av en parkmiljö norr om Vanstaskolan i Ösmo anses besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 24 april 2014 beslutat att medborgarförslaget om upprustning av buskage och cykelställ i Ösmo anses besvarat. Länsstyrelsen i Stockholms län har lämnat rapport från inspektion hos Södertörns överförmyndarnämnd den 21 november 2013.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 83 Avsägelser

Rikard Nilsson (V) har i en skrivelse den 24 april 2014 begärt entledigande från sin plats som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

§ 84 Valärenden

Miriam-Irene Malm (V) nominerar Patrik Olofsson (V) till ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Olofsson (V) till ny ersättare i miljö-och samhällsbyggnads- nämnden.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp