Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 89 Tertialuppföljning (T1) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari – 30 april 2014

Resultatet för det första tertialet uppgår till +6,7 miljoner kronor mot budget vilket var glädjande för alla. Prognosen för helåret är ett överskott om 15,7 miljoner kronor.

Investeringarna uppgår sammanlagt till 18,2 miljoner kronor. Huvuddelen har upparbetats inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden. Enligt helårsprognosen blir det ett överskott på 15,7 miljoner kronor. Antalet anställningar, omräknat till heltid, inte vikariat, var 1 671 i april 2014. Det är två fler än under motsvarande period förra året.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 30 april 2014.

2. Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

3. Godkänna en förändring av investeringsbudgeten genom ianspråktagande av 6 miljoner kronor, som avsatts för gymnasiets aula, till att åtgärda fuktskador och vidta nödvändiga verksamhetsanpassningar i Midgårds förskola.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:

4. på grund av införandet av ett nytt internhyressystem, från kommunstyrelsens ofördelade medel, bevilja :

  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ett tilläggsanslag om 0,7 miljoner kronor för täckning av hyreskostnader inom serviceenheten
  • Kommunstyrelsen ett tilläggsanslag om 0,6 miljoner kronor för täckning av hyreskostnader inom personal-, kansli- och IT-avdelningen
  • Socialnämnden ett tilläggsanslag om 1,6 miljoner kronor för täckning av hyreskostnader
  • Kultur- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag om 1,6 miljoner kronor för vaktmästeritjänster.
  • Barn- och utbildningsnämnden kommunbidrag ska minskas med 0,5 miljoner kronor för lägre hyreskostnader.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.


Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp