Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 83-84 Exploateringsavtal och detaljplan för Hoxla 7:6 med flera

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för fastigheten Hoxla 7:6 med flera. Det gör det möjligt för en uppbyggnad av 19 nya bostäder. Vi ber om ursäkt för flimret i filmen som beror på ett tekniskt missöde.

Området inkluderar exploatören, Håkan Ingemarssons, fastighet Hoxla 7:6 och en del av kommunens fastighet Hoxla 11:1. Kommunen har ingen ekonomisk skyldighet i exploateringen. Det är exploatören som är ansvarig för utbyggnad av lokalgator och för att ställa i ordning övrig allmän platsmark. Kommunen är ansvarig för det kommunala vattnet, avloppet samt dagvatten.

Kommunen är också ansvarig för att bygga ut va-systemet i området som exploateras. Däremot är det exploatören som står för kostnaderna i och med utbyggnaden.

Kommunen tar in ett pantbrev om 6,4 miljoner kronor som säkerhet och för marköverlåtelsen ska exploatören betala en ersättning om 313 000 kronor till kommunen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat utlåtande och att godkänna detaljplanen för Hoxla 7:6 med flera och överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Hoxla 7:6 med flera.

Kommunstyrelsen uppdrar till mark- och exploateringschefen att fullfölja exploateringsavtalet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2015-06-14
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp