Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 29 Svar på motion - Snöröjning utifrån en jämställd, klimatsmart, funktionstillgänglig samt ekonomisk utgångspunkt

I en motion från Miriam Malm, Sandra Piedrahita och Madelaine Sloot (V) föreslås att Nynäshamns kommun inför en mer jämställd och klimatsmart snöröjning.

Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som anser att snöröjningen i kommunen redan idag bedrivs så jämställt och klimatsmart som är möjligt. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att motionen avslås.

Motionärerna vill att en omprioritering görs så att gång- och cykelleder liksom bussgator och hållplatser prioriteras vid snöröjning. Vidare vill motionärerna att riktlinjer för prioriteringarna om snöröjning inklusive ambitionsnivå för olika delar, tas fram. Syftet med det är att genom en jämställd snöröjning uppnå maximal effekt för medborgarna.

I motionen anförs att det är främst kvinnor, barn och äldre och rullstolsburna som använder sig av gång- och cykelleder samt kollektivtrafik. Genom ökad framkomlighet och jämställd snöröjning skulle antalet halkolyckor minska markant.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp