Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 28 Ramavtal för bostadsutveckling inom del av kvarteret Älgen, (Höjdgatan), Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommuns långsiktiga planeringsstrategi enligt 2012 års översiktsplan och den fördjupning av översiktsplanen som är under framtagande, är att åstadkomma en fortsatt utveckling av Nynäshamns centrum genom nyexploatering och förtätning av bebyggelsen.

Kommunens markpolitiska strategi är att genom sitt markinnehav aktivt stimulera kommunens tilltagande och fortsatta utveckling, bland annat genom att erbjuda mark för nyexploatering.

Exploatören BTH Bostad AB har för kommunen presenterat en idéskiss för bebyggelse av flerbostadshus på kommunägd mark inom del av kvarteret Älgen på Höjdgatan.

Efter en inledande dialog om möjligheterna till bostadsutveckling inom området, är kommunens mark- och exploateringsavdelning positiv till bebyggelse av flerbostadshus inom det huvudsakliga området för idéskissen och parterna är överens om att inleda en detaljplaneprövning- och exploateringsprocess.

För att lägga fast ramarna för denna bostadsutveckling har ett ramavtal upprättats.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna ramavtal för bostadsutveckling inom

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2016-04-18
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp