Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Mål och budget 2015 - 2018

Mål och Budget 2015-2018 samt egenavgifter för insatser enligt lag om stöd och service samt socialtjänstlagen, avgift för familjerådgivning, avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun.

​Presentationerna och debatten är uppdelad i flera filmer. Under varje film finns en förklaring till innehållet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

§ 1. Fastställa Mål och budget för år 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren 2016-2018.

§ 2. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100 miljoner kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun.

§ 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

§ 4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 miljoner kronor. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

§ 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 000 kronor av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser.

§ 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %.

§ 7. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober.

§ 8. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

§ 9. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453). Kommunstyrelsen beslutar dock att återremittera punkt 5.3 2 stycken gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari 2015.

§ 10. Höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun.

§ 11. Anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2014-11-10 och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari 2015.

§ 12. Anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2014-11-17. En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Mål och budget 2015 - 2018

Mål och Budget 2015-2018 samt egenavgifter för insatser enligt lag om stöd och service samt socialtjänstlagen, avgift för familjerådgivning, avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun.

​Presentationerna och debatten är uppdelad i flera filmer. Under varje film finns en förklaring till innehållet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

§ 1. Fastställa Mål och budget för år 2015 för Nynäshamns kommun samt ekonomisk plan för åren 2016-2018.

§ 2. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100 miljoner kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun.

§ 3. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

§ 4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 miljoner kronor. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

§ 5. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 000 kronor av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser.

§ 6. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2015 till 2,5 %.

§ 7. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kr per parti, mandatstöd 24 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas med en fjärdedel den 15:e i månaderna januari, april, juli och oktober.

§ 8. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

§ 9. Anta socialnämndens förslag om förändrade egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453). Kommunstyrelsen beslutar dock att återremittera punkt 5.3 2 stycken gällande skäliga kostnader för andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling till socialnämnden för beskrivning och upprättande av tydligare uträkningsmodell. Beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari 2015.

§ 10. Höja avgiften för familjerådgivning i kommunen till 250 kronor per samtal. Höjningen föreslås ske i samband med omförhandling av samverkansavtalet med Huddinge kommun.

§ 11. Anta förslaget om förändrade avgifter för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2014-11-10 och att beslutade förändringar träder ikraft den 1 januari 2015.

§ 12. Anta ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamn i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2014-11-17. En förutsättning för taxan är att förslaget till nya ordningsföreskrifter godkänns. Ny taxa för torghandel och övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun börjar gälla den 1 februari 2015. 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna presenterar sina budgetförslag.

Övriga partier presenterar sina budgetförslag.

Budgetdebatt del 1.

Budgetdebatt del 2.

Budgetdebatt del 3 och beslut.

Ordförande Leif Öbrink förklarar och kommenterar debatten.

Beslut av § 2-12.

Andra ärenden i detta kommunfullmäktigemöte

Det ärende du nu ser är det som är blåmarkerat

Socialdemokraterna, Folkpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna presenterar sina budgetförslag.

Övriga partier presenterar sina budgetförslag.

Budgetdebatt del 1.

Budgetdebatt del 2.

Budgetdebatt del 3 och beslut.

Ordförande Leif Öbrink förklarar och kommenterar debatten.

Beslut av § 2-12.

Andra ärenden i detta kommunfullmäktigemöte

Det ärende du nu ser är det som är blåmarkerat

Sidan granskad 2016-04-26
Sidansvarig: Malin Söderlund

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp