Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Barn- och utbildningsnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning av de senaste besluten från barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden 17 maj

Offentligt nämndsammanträde 30 augusti 2018

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ha ett offentligt nämndsammanträde 30 augusti kl. 16:00. Plats för nämndsammanträdet kommer vara folketshus, mysingen.

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse januari- april 2018, tertial 1

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av förvaltningens verksamhetsberättelse januari-april 2018, tertial 1. 

Barn- och utbildningsnämndens resultat för perioden januari – april är ett överskott med 0,1 miljoner kronor trots att personalkostnaderna överstiger budgeten med 3,7 miljoner kronor. De ökade personalkostnaderna balanseras av högre bidragsintäkter och lägre driftkostnader än budgeterat. Bidragen överstiger budgeten med 1,4 miljoner kronor. Dessa ökade bidrag medför i gengäld ökade personalkostnader, men förklarar endast en del av de högre personalkostnaderna. Personalkostnaderna är underbudgeterade på helår med 15 miljoner kronor, således är en för stor organisation i jämförelse med budgetramen den största orsaken till avvikelsen. De lägre driftkostnaderna beror till stor del på att inköpen av undervisningsmaterial till stor del sker först till hösten, men är budgeterade över helåret.

Det största periodunderskottet finns hos grundskolan med 1,9 miljoner kronor, medan det största periodöverskottet finns hos Stöd och utveckling med 1,3 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med tertial 2 föredra om medarbetarenkäten och särskilt utdrag om förvaltningen, lärare och förskolelärare samt föredra om aktiviteter och åtgärder som gjorts för att bli en bättre arbetsgivare under 2017.

Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning att anmäla delegationsbeslut

Enligt nya bestämmelser i kommunallagen (2017:725) 6 kap § 40, får nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som fattats med stöd av delegation anmäls till den. Det som även är nytt i kommunallagen är den webbaserade anslagstavlan där delegationsbeslut som inte anmäls till nämnden skall tillkännagivas. Den fysiska anslagstavlan har därmed tagits bort. Med stöd av 6 kap. § 40 kommunallagen, beslutade barn- och utbildningsnämnden att revidera delegationsordningen om vilka delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden och vilka som anslås på den webbaserade anslagstavlan.

Yttrande på förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att överlämna förvaltningens förslag om yttrande gällande nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelseförvaltningen. Förändringar i reglementet innefattar att ha en nämndspecifik del, del A och en för nämnderna gemensam del, del B. De bestämmer som idag finns i Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun och i Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter har flyttats över till reglementenas B-del.

Digitalisering av skolan

Barn och utbildningsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att upphandla elevdatorer och lärardatorer till undervisande lärare samt övrig IT-utrustning.

Målbilden är att alla elever ska ha tillgång till den digitala utrustning som erbjuder bäst möjligheter för lärande utifrån deras behov, att undervisning ska ske med digitala inslag där det är lämpligt, och att prov ska genomföras digitalt när det är möjligt och lämpligt.

Det betyder att undervisningen inte ska vara begränsad av att datorer eller annan utrustning som är väsentlig för undervisningen saknas, samt att lärare ska besitta adekvat kompetens och ha de tekniska förutsättningar som behövs för att bedriva god undervisning med digitala inslag.
 

Hela protokollet finns att läsa under fliken "Protokoll och kallelser  barn- och utbildningsnämnden 2018".

Prenumeration av barn- och utbildningsnämnden i korthet

Fyll i din anmälan redan idag!

Sidan granskad 2018-05-21
Sidansvarig: Nathalie Johansson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp