Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vad vill politikerna?

Den 9 september 2018 är det val och du har kanske börjat fundera på hur du ska rösta i kommunvalet. Men vad vill egentligen de olika partierna med Nynäshamns kommun?

För att ge dig lite överblick har vi ställt fyra frågor till samtliga partier i Kommunfullmäktige. De har fått möjligheten att svara med max 200 ord per fråga. Klicka på frågan för att läsa alla partiers svar. Svaren är presenterade i partiernas bokstavsordning.

1. Vilka är de tre viktigaste frågorna för ert parti?

 

Centerpartiet (C)

1. Infrastruktur: E4 SYD, en ny tvärförbindelse med både järnväg och bilväg från Nynäshamn rakt väster ut, med anslutning till E4 vid Vagnhärad/ Hölö. Avlasta väg 225 som är hårt belastad av tung trafik samt bli ett komplement till ny tvärförbindelse i Södertörn, så Stockholms södra region ska ha möjlighet att fortsätta med att växa och utvecklas.

2. Äldreomsorg: Vi vill att äldre ska kunna göra ”äldreboendekarriär”, det vill säga att människor kan fasa in sig i äldreboende. Bostadsföretagen ska satsa på att bygga anpassade bostäder, bekvämt utrustade för att klara en äldre människas behov. De som föredrar att bo i mer nischade boenden tillsammans med vänner ska kunna göra det. Äldreomsorgen behöver präglas av mångfald och nytänkande där stor hänsyn tas till den enskildes önskemål vid biståndsbedömning och kontakter mellan utförare och den enskilde. Äldre måste ges större möjligheter att bestämma över sin vardag.

3. Utbildning: Alla skolor gynnas av en varierande elevsammansättning där unga människor med olika bakgrunder och erfarenheter möts. För att motverka segregation och lyckas med integration för eleverna i de högre årskurserna (7-9) vill vi skapa en högstadieskola i kommunen. En skola som ger eleverna likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen för en gymnasial utbildning. Genom att lärarna är under samma tak så kommer kvalitén på undervisningen att höjas. 

 

Kristdemokraterna (KD)

1. Skola och förskola. Vi vill arbeta för en skola där eleverna får in den kunskap de behöver i en lugn och hälsosam miljö. Vi vill verka för att det ska finnas fler behöriga lärare. Vi vill ha flera typ av förskolor och vi kommer att verka för minskade barngrupper så att småbarn kan känna sig sedda och trygga. 

2. Äldreomsorg. En äldreomsorg där den äldre får den hjälp den behöver och ska ha rätt till en plats i ett anpassat boende när man känner att behovet finns. Vi kristdemokrater vill ha en förenklad biståndsbedömning för både hemtjänsten och tillgång till ett anpassat boende. Vi vill verka för mer fokus till geriatrik och demenssjukdomar med bland annat utbildningar för personal och en anställd specialistsjuksköterska. 

3. Bostäder och samhällsplanering. Vi vill förenkla byggandet av bostäder för alla plånböcker. I kommunen ska finnas fler boendeformer och anpassade bostäder efter behov. Vi tycker att en god samhällsplanering i vår kommun kan ske genom att med omsorg låta stad utvecklas som stad och landsbygd som landsbygd – låta årsring läggas till årsring, skapa trevliga och trygga miljöer att leva och verka i. 

 

Liberalerna (L)

1. Att utveckla Campus Nynäshamn.
2.
Att skapa studiero och goda resultat i skolan.
3.
Att kommunen har ett gott näringslivsklimat. 

 

Miljöpartiet (MP)

1. Klimat och miljö.
2:
Närproducerat.
3.
Barn och unga.

 

Moderaterna (M)

1. Skolan – Utgör grunden för allt och de tidiga åren är viktigast för att klara av åren därefter. Det ska bara vara behöriga lärare och skollokalerna ska vara fräscha och i riktiga hus.

2. Äldre – Boendegaranti för alla över 85 – Bygg äldreboende i järnvägsparken och ta krafttag för närproducerad mat och bättre måltidsupplevelser.

3. Bygg kollektivtrafiknära boenden - men glöm inte landsbygden. Satsa även på företagsområden så jobben hamnar på hemmaplan.

 

Pensionärspartiet i Nynäshamn

1. Flera äldreboenden
2. Akutmottagning öppen dygnet runt 
3. Ingen bostadsbebyggelse i hamnen och Ringvägen/Strandvägen

 

Socialdemokraterna (S)

1. Ordning och reda i ekonomin.
2. Bostadsgaranti för unga.
3. Rent, tryggt och snyggt i Nynäshamn.

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti (SN)

1. Genomgripande översyn av vår kommuns organisation samt utreda möjligheterna med 1-2 nya kommuner.
2. Likvärdig resursfördelning i hela vår kommun.
3. Fokus på barnomsorg, skola, omsorg och äldreomsorg.

 

Sverigedemokraterna (SD)

1. Skolfrågor - Det är viktigt att vi får ordning på skolorna i kommunen efter mycket problem med mögelskador på lokalerna som orsakat dyra och kortsiktiga lösningar. 

2. Äldreomsorg - Vi vill skapa en äldrenämnd för att trygga de ekonomiska resurserna till de äldre samt för att se till att de äldre får den fokus de förtjänar, en värdig ålderdom.

3. Trygghet - Den faktiska och upplevda otryggheten i landet har ökat. Vi vill att kommunen vidtar tidiga åtgärder samt tar fram arbetsplan i förebyggande syfte mot kriminalisering och radikalisering.

Vi har ytterligare två ämnen som vi prioriterar men dessa tre är de viktigaste. 
 

Vänsterpartiet (V)

1. Skola
2. Bostäder
3. Omsorg

 

2. Varför tycker ni att väljarna ska rösta på er och inte på något annat parti?

 

Centerpartiet (C)

När andra bara ser problem, ser vi potential. När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet. När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjligheter till nya gröna jobb. När många får vara med och ta ansvar för trygghet och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

 

Kristdemokraterna (KD)

Kristdemokraterna är en varm och pålitlig röst i Nynäshamn. Vi är det enda partiet som alltid haft en trovärdig äldre- och familjepolitik.

Vi bygger vår politik på stabila grundvärderingar och både vårt land och vår kommun behöver mer än någonsin ett parti som värnar om de goda värderingarna.

Vi värnar om valfriheten eftersom alla människor är lika värda men unika och olika därför behövs flera former av äldreomsorg, barnomsorg, skolor, osv. I Nynäshamn vill vi också underlätta företagarnas etablering och öka byggentreprenörers intresse att satsa i vår vackra kommun.

Du ska då lägga din röst på vårt parti eftersom vi vet att för att öka tryggheten krävs prioriteringar och vi kommer att prioritera de frågor som gör så att Sverige kan fungera. Vi har valt under kommande mandatperiod att prioritera en trygg och tillgänglig sjukvård, en värdig äldreomsorg och en familjepolitik med barnperspektivet i fokus.

Vår vision är att Nynäshamn ska bli ett föredöme för andra kommuner. Vi lovar inte allt till alla, men vi lovar att vi kommer att verka för att du ska kunna lita på välfärden, på Sverige och Nynäshamn. Det är vårt löfte till Nynäshamns kommuninvånare.

 

Liberalerna (L)

Varje människa är unik och ska få alla möjligheter att utvecklas – oavsett bakgrund, begåvning eller styrka. Den övertygelsen ligger bakom det mesta som liberaler tagit strid för genom tiderna: demokrati, rösträtt, jämställdhet och inte minst vår envisa kamp för utbildning. Den som gillar det vi gjort hittills kommer inte att bli besviken framöver.

 

Miljöpartiet (MP)

Vi vill möjliggöra en framtid för våra barn och barnbarn. Miljöpartiet vill ha en värld där vi tror på människan som social varelse. Vi vill skapa ett liv där alla människor mår bra och känner sig inkluderade, samtidigt som vi tar hand om vår miljö och vårt klimat på ett sätt som gör att vi behåller den biologiska mångfalden.

 

Moderaterna (M)

Efter ständigt socialdemokratiskt styre behöves ordning och reda i kommunens finanser och verksamhet. Moderaterna är de som ordnar den saken och kommunens utveckling.

 

Pensionärspartiet i Nynäshamn

Därför att vi har det bästa programmet!

 

Socialdemokraterna (S)

Om man tror på att vi ska bygga samhället tillsammans och där alla ska få möjligheter att utvecklas. För trygghet och tillväxt.

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti (SN)

Du ska rösta på oss om du vill att vår kommun ska:

  1. ledas och styras öppet och modernt
  2. lyssna på invånarna och behandla alla lika
  3. fokusera på omsorg och skola
  4. sköta och underhålla fastigheterna.


Sverigedemokraterna (SD)

Sverigedemokraterna är ett parti av folket för folket. Vi vill ha en förbättring på riktigt och anser att Nynäshamn förtjänar bättre, både landsbygd och tätort.


 

Vänsterpartiet (V)

Vi är det enda partiet som satsar på alla medborgare, även de som har det tuffast. Det gör vi genom vår gemensamma välfärd. Den fungerar inte fullt ut idag och det vill vi ändra på.

 

3. Vilken är enligt ert parti Nynäshamns kommuns viktigaste utmaning och hur ska den hanteras?

 

Centerpartiet (C)

Miljö: Miljöarbete börjar i närmiljön med lokala lösningar för hållbarhet. Hur vi bygger städer, samhälle och landsbygd. Vilka förutsättningar vi ger människor att vara miljövänner i praktiken. Vad kommunen har för planer med att lösa mottagandet till reningsverken.
Kommunens planer att leda all avlopp till Nynäshamns reningsverk anser vi blir för hög kostnad för kommuninvånarna och Östersjöns ekologiska vattenmiljö. Reningsverket i Nynäshamn har inte kapacitet att ta emot fler avlopp från hushåll, dagvatten eller företag. Reningsverket är i stort behov av att moderniseras samt så behövs det investeras i ett ytterligare utjämningsmagasin.
Vi vill behålla flertalet enskilda avlopp, reningsverk i Sorunda och utreda möjligheterna att flytta reningsverket i Nynäshamn och Sorunda. Vi vill bedriva ett projekt med ägare av enskilda avlopp med att använda biologiska bakterier till avloppsreningen. Våra förhoppningar är att senare kunna även engagera lantbrukare, hästnäringen, husbil och båt ägare.
Reningsverket i Sorunda ligger nära sjön Gorran som är ett vattenskyddsområde, samt förser ett stort antal hushåll med vatten av hög kvalité. Ny placering av reningsverket i Sorunda behöver utredas snarast.
Östersjöns vattenmiljö och ekologiska status samt Gorrans vattenkvalité behöver vi värna om och bedriva hållbart. All utsläpp av näringsämnen till våra vattendrag behöver vi fortsätta med att minskas.

 

Kristdemokraterna (KD)

Det är oroande den negativa utveckling i vår kommun när det gäller barnomsorgen, skolan och utbildningen. Det är vår största utmaning att vända denna trend med fokus till en långsiktig hållbar utveckling och detta kan ske genom att prioritera i första hand just barnomsorgen och skolan.
För att barnen ska känna sig sedda av både personal och andra barn vill vi kristdemokrater verka för mindre barngrupper i förskolan, särskilt småbarnsgrupper. Detta ger också barnen större möjlighet att ta in ny kunskap.
Kunskap är en av de viktigaste pusselbitarna för att lyckas i livet. Att lämna grundskolan med ofullständiga betyg eller en skola utan behöriga lärare är två av de punkter som Kristdemokraterna vill vara med och förbättra. Vi tycker att skolan behöver fler vuxna i klassrummet, en resurs som ser eleverna. Vi vill verka för att det civila samhället ges möjlighet att bidra både i förskolan och skolan. Vi har skrivit en motion för att införa klassmorfar/klassfarmor som extra resurs i skolan och förskolan: i klassrummet, ute på rast och även vid lämning och hämtning. Detta bidrar också till att ge ett meningsfullt arbete till de äldre som vill fortsätta arbeta.
Ett framgångsrikt samhälle är ett samhälle där vi delar ansvaret.

 

Liberalerna (L)

Nynäshamns kommun omvandlas och utvecklas och det kräver ett modigt ledarskap som kan samla alla krafter för att aktivt forma den stad och kommun vi vill leva i. liberalerna ser också att alltför många människor har det tufft på grund av fattigdom och utanförskap. Vi vill ge alla i Nynäshamn energi och framtidstro genom att utveckla Sveriges bästa skola, ett gott näringslivsklimat och stärka tryggheten.

 

Miljöpartiet (M)

Att lyfta klimat och miljö och samtidigt få alla människor att känna sig inkluderade oavsett bakgrund och vart i kommunen de bor. Detta är en komplex fråga och det finns ingen enkel, snabb lösning. Vi vill att landsbygdsutvecklaren ska vara en länk mellan kommunhuset och landsbygdens invånare. Vi vill satsa på kommunens småföretagare och verka för mer närproducerat i kommunens verksamheter. Vi vill stärka elevhälsan och samverka med landstinget för att bredda utbudet på de lokala vårdcentralerna. Vi vill satsa på skolan som helhet och det tror vi att vi gör bäst genom att se till att det finns särskilda undervisningsgrupper, tillräckligt med personal i skolan men även en tilltro till professionen. Norviks hamn kommer att vara en utmaning framöver, där vi behöver vi se till att miljö och klimatpåverkan minimeras och kompenseras, exempelvis genom ett marint reservat.

 

Moderaterna (M)

Den främsta utmaningen är att ta tillbaka det vi förlorat de senaste 20 åren där omvärlden förändrats men i det närmaste stått till. Det måste också göras så att kommunens karaktär av en blandning av landsbygd och småstadskänsla behålls.

 

Pensionärspartiet i Nynäshamn

Att klara boendet för äldre och ungdomar.

 

Socialdemokraterna (S)

Vi behöver växa och blir fler jobb och invånare. Det ska lösas genom byggande av bostäder och satsningar på att locka hit företag.

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti (SN)

Den viktigaste utmaningen är att skapa en bra och likvärdig resursfördelning i hela vår kommun inom kärnverksamheterna skola och omsorg. Sker med en omfattande översyn och modernisering av organisationen.


Sverigedemokraterna (SD)

Det är flera frågor som vi anser är akuta såsom bostadsförsörjning, äldreomsorg och samhällsservice. Men den allra viktigaste frågan anser vi är skolfrågan. Vi har sett mögelskador på både skolor och förskolor. Kommunen har vidtagit åtgärder genom dyra och kortsiktiga paviljonglösningar. Både elever och personal förtjänar att ha en god arbetsmiljö.
Vi vill även tillse att lärare och rektorer får jobba med sina kärnuppdrag, lärandet. Idag går alltför mycket tid åt administrativt arbete och den vill vi att särskilda administratörer ska sköta för att avlasta lärarna. Rektorernas ansvar för planering av underhåll av skolfastigheter vill vi lyfta över till förvaltningarna. Dessutom vill vi utreda möjligheten för att personal inom för- och grundskola skall slippa karensdagen för att inte föra smittan vidare då barn är känsligare för infektioner.
Vidare vill vi införa en förberedelseskola för elever som inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att hålla en god nivå på undervisningen. Vi vill även verka för mindre klasser och barngrupper.

 

Vänsterpartiet (V)

Bostadsförsörjningen samt likvärdig skola i hela kommunen. Till syvende och sist handlar det om jämlikhet.

 

4. Kommer ni samarbeta/alliera er med något eller några andra partier under kommande mandatperiod och i så fall varför?

 

Centerpartiet (C)

Moderaterna och Kristdemokraterna samarbetar vi redan med. Vilket vi även kommer att göra efter valet. Tillsammans är vi en allians som vet om kommunen och kommuninvånarna behov. Vi har planer på hur vi i framtiden kan lösa de olika bristerna eller höja kvalitén. Att samarbeta med andra partier är vi i ”alliansen” öppna för. Vilket parti det kommer att bli, beror på vilka värderingar det partiet har om kommunens och kommuninvånarnas angelägenheter.

 

Kristdemokraterna (KD)

Ett allianssamarbete är vårt mål. För oss är det viktigt att kunna ha en klar majoritet av mandat fördelade inom de fyra allianspartierna: M, KD, C och L.
Hittills har vi haft ett bra samarbete i kommunen med M och C. Vår förhoppning är att under kommande mandatperiod väljer L att ingå i en allians med oss andra tre partier.

 

Liberalerna (L)

Liberalerna går till val som självständigt borgerligt parti. Om vi inte uppnår egen majoritet i fullmäktige så är vi intresserade av att skapa en stabil majoritet i kommunfullmäktige tillsammans med andra partier.

 

Miljöpartiet (MP)

Politik handlar om kompromiss. Vi kan tänka oss att samarbeta med alla partier där vi tror att vi kan hitta bra kompromisser och få igenom så mycket som möjligt av vår politik. I dagsläget finns det bara ett parti där vi måste dra vår gräns eftersom våra värderingar och vår människosyn står alltför långt i från varandra.

 

Moderaterna (M)

Vi vill leda Nynäshamn mot en bättre framtid och i första hand vill vi göra det med Allianspartierna.

 

Pensionärspartiet i Nynäshamn

Ja, men vilket eller vilka beror på valresultatet.

 

Socialdemokraterna (S)

Politik innebär att samarbeta för Nynäshamns bästa. På ett sätt samarbetar alla folkvalda som tar ansvar genom att sitta i fullmäktige. När det gäller ”regeringsfrågan” säger vi nej till att samarbeta med SD eftersom vi har så olika uppfattningar.

 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti (SN)

Ja, vi vill samarbeta med alla som vill:

1. att vår kommun ses över och moderniseras
2. skapa en likvärdig resursfördelning
3. styra och leda modernt och med full insyn för invånarna.

Detta är grunden för samarbete. 

 

Sverigedemokraterna (SD)

Vi vill inte spekulera kring eventuella samarbeten med något parti utan vi väntar hellre på valresultaten. Det viktigaste för oss är att förbättra möjligheterna för alla kommuninvånare, inte vilka vi samarbetar med.

 

Vänsterpartiet (V)

Vi kan tänka oss att samarbeta med de partierna som möjliggör att vi får igenom en stor del av vår politik. Sverigedemokraterna samarbetar vi inte med på grund av deras människosyn.

 

Aktuellt om valet 2018

Just nu finns inget aktuellt att förmedla kring valet 2018
Sidan granskad 2019-07-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp