Lyssna på sidan Lyssna

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Det finns två olika sorters överklaganden: förvaltningsbesvär – överklagande av myndighetsbeslut mot enskild och laglighetsprövning – prövning av lagligheten i kommunens beslut.

Förvaltningsbesvär – överklaga beslut som gäller enskild person 

Att överklaga ett beslut om myndighetsutövning kallas förvaltningsbesvär. Om du är part i ett sådant beslut ska du alltid få information tillsammans med beslutet om hur du överklagar enligt lagens särskilda föreskrifter. Det kallas för besvärshänvisning. 

Om du vill överklaga ska du skriva ett överklagande där du talar om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Du bör även uppge de bevis du vill åberopa och vad du vill styrka med varje
särskilt bevis. 

Överklagandet ska dessutom innehålla: 

 • person- eller  organisationsnummer
 • postadress och adress till din arbetsplats
 • telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen
 • mobiltelefonnummer (med undantag för nummer som avser ett hemligt mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det)
 • e-postadress eller annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.

Skicka överklagandet direkt till beslutande myndighet

Du ska skicka ditt överklagande direkt till den myndighet som fattat beslutet. Om du exempelvis vill överklaga ett beslut som socialtjänsten fattat, skickar du alltså överklagandet enbart dit.

Du måste skicka in överklagandet inom tre veckor efter det att du fått del av beslutet. Det framgår av beslutet hur lång tid du har på dig och vart du ska skicka överklagandet.   

Myndigheten som fattat beslutet prövar sedan om överklagandet kommit in i rätt tid. Om det har det kan myndigheten på nytt gå igenom beslutet. Ändras inte beslutet helt enligt dina önskemål skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till den instans som ska pröva överklagan. Vilken instans det är beror på ärendet, ofta är det förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.   

Laglighetsprövning – pröva lagligheten i kommunens beslut

Utgångspunkten är beslut som är fattade av kommunala organ, de överklagas
genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Om det i lag eller annan
författning finns särskilda föreskrifter om överklagande ska den regleringen ha
företräde.

Du kan överklaga beslut som är fattade av: 

 • nämnder
 • kommunstyrelsen
 • kommunfullmäktige

Överklagan får göras av dig har intressen i kommunen

För att överklaga ett beslut som fattats av kommunen ska du i Nynäshamns
kommun:

 • Vara folkbokförd.
 • Äga en fastighet.
 • Vara taxerad för kommunalskatt.

Överklaga till förvaltningsrätten 

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten i Stockholm. De kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar. Ett överklagat beslut ska upphävas om: 

 • det inte har kommit till på lagligt sätt
 • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
 • det organ som har fattat beslutet inte haft rätt att göra  det
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
 • Om beslutet upphävs fattar kommunen själv ett nytt beslut.

Tid att överklaga 

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att det tillkännagivits på kommunens anslagstavla att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har justerats.   

Beslut som överklagas enligt kommunallagen kan överklagas i tre steg: 

 1. förvaltningsrätt
 2. kammarrätt
 3. regeringsrätt.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska visa vilket beslut du är missnöjd med. Det kan du ange genom att referera till en paragraf i ett protokoll eller till ett diarienummer. Du ska också visa varför du anser att beslutet är felaktigt. Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat av dig som överklagar och innehålla följande personuppgifter: 

 • person- eller organisationsnummer
 • postadress till bostad och  arbetsplats
 • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobiltelefonnummer (med undantag för hemliga nummer) 
 • andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig.
Sidan granskad 2020-07-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp